http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

. 

.

.

.


 

 

​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

                    

ÚGKK SR ÚGKK SR

zdroje zpráv:Nové číslo GaKO

11.2.2021 13:55  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 02/2021Nové číslo GaKO

18.1.2021 13:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 01/2021Operatívne pokyny pre Okresné úrady

11.1.2021 14:25  
Usmernenie MV SR o poskytovaní služieb v čase mimoriadnej situácie na Okresných úradoch teda aj katastrálnych odboroch.
Pre ochranu verejného zdravia je nevyhnutné dodržiavať nasledovné: Umožniť realizovanie osobných podaní len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021) výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra. Ich stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod.Verejná súťaž

5.1.2021 15:50  
Začala sa verejná transparentná súťaž na KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ pre ÚGKK SR.Usmernenie MV SR VI/12

19.12.2020 18:15  
V súvislosti s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/12/2020 zo dňa 18.12.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť o prijatí opatrení týkajúcich sa poskytovania služieb katastrálnymi odbormi okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 21. decembra 2020.
Realizovanie osobných podaní občanmi je možné výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra. Ich stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod.Nové číslo GaKO

16.12.2020 14:35  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 12/2020Obmedzenia pri poskytovaní služieb na OÚ Rožňava a Komárno

15.12.2020 14:55  
Obmedzenia pri poskytovaní služieb na OÚ Rožňava a Komárno spôsobené personálnym výpadkom niektorých zamestnancov v súvislosti s ochorením na Covid-19.

OÚ Rožňava – agenda katastra
Bude fungovať len podateľňa, a to v obmedzenom režime.

OÚ Komárno – agenda katastra
Oznámenie o skrátení úradných hodín od 8:00 do 12:00 pre všetky pracovné dni až do odvolania.Obmedzenia pri poskytovaní služieb na OÚ Rožňava a Komárno

14.12.2020 16:25  
Obmedzenia pri poskytovaní služieb na OÚ Rožňava a Komárno spôsobené personálnym výpadkom niektorých zamestnancov v súvislosti s ochorením na Covid-19.

OÚ Rožňava – agenda katastra
Bude fungovať len podateľňa, a to v obmedzenom režime.

OÚ Komárno – agenda katastra
Bude fungovať len podateľňa, a to v obmedzenom režime.Článok na Živé.sk

7.12.2020 10:00  
Šéf katastra: Nemyslím si, že by sme mali za e-kataster vracať ďalšie eurofondyČlánok na zive.sk

7.12.2020 10:00  
Šéf katastra: Nemyslím si, že by sme mali za e-kataster vracať ďalšie eurofondyNové číslo GaKO

18.11.2020 15:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2020Usmernenie MV SR VI/9

5.11.2020 14:30  
V súvislosti s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/9/2020 zo dňa 30.10.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť o prijatí opatrení týkajúcich sa poskytovania služieb katastrálnymi odbormi okresných úradov. Rozsah opatrení a informácia o nadobudnutí ich účinnosti sú obsiahnuté v predmetnom usmernení.Výzva predsedu úradu

30.10.2020 10:55  
Predseda ÚGKK SR VYZVAL a dôrazne požiadal prednostov Okresných úradov, aby cez vedúcich Katastrálnych odborov zabezpečili z dôvodov dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania a aj z dôvodu predchádzania potenciálneho korupčného správania a aj z dôvodu zabezpečenia organizácie práce na okresnom úrade, katastrálnom odbore DODRŽIAVANIE poradia pri rozhodovaní o návrhu na vklad a vykonávaní zápisov vzniku, zmeny a zániku práv k nehnuteľnostiam formou záznamu.Žiadosť o usmernenie

29.10.2020 14:25  
Predseda ÚGKK SR žiada OÚ KO, aby umožnili komerčným geodetom vrámci ich práce návštevu všeobecnej dokumentácie na OÚ KO a odovzdávať a preberať geometrické plány, prípadne šetriť v operáte KN.Usmernenie MV SR

27.10.2020 11:30  
V súvislosti s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/8/2020 zo dňa 27.10.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť o prijatí opatrení týkajúcich sa poskytovania služieb katastrálnymi odbormi okresných úradov. Rozsah opatrení a informácia o nadobudnutí ich účinnosti sú obsiahnuté v predmetnom usmernení.Uzatvorenie OÚ KO Ružomberok

26.10.2020 15:00  
Na základe oznámenia prednostu Okresného úradu Ružomberok JUDr. Emila Marettu, PhD. zo dňa 26.10.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že katastrálny odbor Okresného úradu Ružomberok bude z dôvodu nariadenej karantény v dňoch 26.-31.10.2020 zatvorený.
Podania týkajúce sa návrhov na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností a geometrických plánov na úradné overenie je možné doručiť do podateľne na adrese: Dončova 11, 034 01 Ružomberok.Nové číslo GaKO

16.10.2020 8:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 10/2020Rokovanie s Komorou Notárov SR

14.10.2020 16:40  
Pracovné rokovanie predstaviteľov ÚGKK SR a Notárskej Komory SR na pôde úradu.Pracovné rokovanie

6.10.2020 19:55  
Stretnutie predstaviteľov ÚGKK SR a MP SR k spolupráci na vylepšení legislatívy a metodiky pozemkových úprav.Prezentácia predsedu úradu

5.10.2020 18:30  
Odborná prezentácia predsedu ÚGKK SR, pripravená na Valné zhromaždenie KGK 2020 v Banskej Bystrici dňa 02.10.2020Zmeny vo vedení ÚGKK SR

1.10.2020 13:00  
Dňom 01.10.2020 bol Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 617 zo dňa 30.09.2020 do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovaný Ing. Vladimír Raškovič, ktorý vo funkcii nahradil Ing. Ľubomíra Suchého. Ing. Vladimír Raškovič viedol Výskumný ústav geodézie a kartografie od augusta 2016. Predtým pôsobil 15 rokov v súkromnej sfére ako autorizačný geodet.Nové číslo GaKO

11.9.2020 9:25  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 09/2020Nové číslo GaKO

17.8.2020 8:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 08/2020Nové číslo GaKO

15.7.2020 12:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 07/2020Agro vrstvy

2.7.2020 14:15  
Do aplikácie Mapový klient ZBGIS téma Kataster nehnuteľností boli pridané Agro vrstvy, ktoré obsahujú zobrazenie údajov z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
- Hranice užívania
- Kultúrne diely
- Obvyklá výška nájomného
- Bonitované pôdno-ekologické jednotkyNové číslo GaKO

12.6.2020 14:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 06/2020Nové číslo GaKO

18.5.2020 8:40  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 05/2020Nové číslo GaKO

20.4.2020 9:20  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 04/2020Nové číslo GaKO

16.3.2020 14:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 03/2020Nové číslo GaKO

17.2.2020 10:20  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 02/2020Nové číslo GaKO

16.1.2020 11:25  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 01/2020Nové číslo GaKO

6.12.2019 14:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 12/2019Nové číslo GaKO

11.11.2019 8:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2019Plánovaná odstávka služieb ESKN a ZBGIS

17.10.2019 14:00  
V dňoch od 18.10.2019 (od 15:00 hod.) do 19.10.2019 bude vykonaná plánovaná technická údržba (servisný zásah) IT infraštruktúry rezortu ÚGKK SR. V uvedenom čase nebudú dostupné služby systémov ESKN, ZBGIS, Obchodného modulu a ISGZ.

Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme.Nové číslo GaKO

15.10.2019 9:50  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 10/2019Zoznam stavieb

1.10.2019 9:00  
ÚGKK SR v zmysle § 20a ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii sprístupnil aplikáciu pre obce na zber vybraných údajov o stavbách.Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2019

1.10.2019 8:45  
Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2019, zo dňa 20. 09. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodetaTSGP ver.1.3

16.9.2019 13:40  
Dňa 16.09.2019 ÚGKK SR aktualizoval produkt TSGP na verziu 1.3.TSGP ver.1.3

16.9.2019 13:40  
ÚGKK SR aktualizoval produkt TSGP na verziu 1.3.Nové číslo GaKO

16.9.2019 8:10  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 9/2019Nové číslo GaKO

9.8.2019 10:35  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 8/2019Nový DMR 5.0

1.8.2019 19:30  
Od 1.8.2019 začína poskytovanie nového Digitálneho modelu reliéfu 5.0 (z údajov leteckého laserového skenovania) z prvých lokalít. Viac informácií nájdete na https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/Nový DMR 5.0

1.8.2019 19:30  
Od 1.8.2019 začína poskytovanie nového Digitálneho modelu reliéfu 5.0 (z údajov leteckého laserového skenovania) z prvých lokalít.Nové číslo GaKO

15.7.2019 10:45  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 7/2019Ortofotomozaika

19.6.2019 9:30  
GKÚ na svojom portáli zverejnil ortofotomozaiku zo stredného Slovenska.Plánovaná odstávka služieb ESKN a ZBGIS

18.6.2019 11:00  
Dňa 20.06.2019 v čase od 16:00 hod. do 21:00 hod. bude vykonaná plánovaná technická údržba (servisný zásah) IT infraštruktúry rezortu ÚGKK SR. V uvedenom čase nebudú dostupné služby systémov ESKN, ZBGIS a ISGZ.
Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme.Nové číslo GaKO

14.6.2019 13:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 6/2019Nové číslo GaKO

21.5.2019 8:20  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 5/2019Nové usmernenie ÚGKK SR

17.5.2019 10:00  
Nové usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_6/2019, zo dňa 10. 05. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri úradnom overovaní častí operátu geometrického plánu v elektronickej podobe.Nové číslo GaKO

15.4.2019 14:30  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 4/2019Svetový deň geodetov a kartografov

21.3.2019 8:00  
21.03.2019
Pri príležitosti Svetového dňa geodetov a kartografov sa v priestoroch ÚGKK SR konalo stretnutie, ktorého úlohou bolo informovať odbornú verejnosť o mapových podkladoch, údajoch a službách poskytovaných rezortom geodézie, kartografie a katastra.Svetový deň geodetov a kartografov

21.3.2019 8:00  
21.03.2019
Pri príležitosti Svetového dňa geodetov a kartografov sa v priestoroch ÚGKK SR konalo stretnutie, ktorého úlohou bolo informovať odbornú verejnosť o mapových podkladoch, údajoch a službách poskytovaných rezortom geodézie, kartografie a katastra.Svetový deň geodetov a kartografov 2019

21.3.2019 8:00  
21.03.2019
Pri príležitosti Svetového dňa geodetov a kartografov sa v priestoroch ÚGKK SR konalo stretnutie, ktorého úlohou bolo informovať odbornú verejnosť o mapových podkladoch, údajoch a službách poskytovaných rezortom geodézie, kartografie a katastra.Nové číslo GaKO

14.3.2019 10:40  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 3/2019Plánovaná odstávka služieb ESKN a ZBGIS

21.2.2019 15:00  
V dňoch od 01.03.2019 (od 17:00 hod.) do 03.03.2019 sa bude vykonávať technická údržba IT infraštruktúry. V uvedenom čase nebudú dostupné služby ESKN a ZBGIS. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme.Nové číslo GaKO

14.2.2019 12:40  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 2/2019Nové číslo GaKO

14.1.2019 11:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 1/2019Nové číslo GaKO

13.12.2018 8:30  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 12/2018Nové číslo GaKO

19.11.2018 12:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2018Nové číslo GaKO

15.10.2018 14:30  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 10/2018Nové usmernenie ÚGKK SR

1.10.2018 1:00  
Nové usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2018, zo dňa 21. 09. 2016, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodetaNové číslo GaKO

12.9.2018 13:30  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 9/2018Nové číslo GaKO

13.8.2018 11:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 8/2018Nové číslo GaKO

16.7.2018 12:20  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 7/2018Register pôdy LPIS

12.7.2018 6:00  
Nová vrstva LPIS 2018 v Mapovom klientovi ZBGIS v téme Kataster nehnuteľností.Nové číslo GaKO

13.6.2018 10:40  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 6/2018Nové číslo GaKO

16.5.2018 8:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 5/2018Ortofotomozaika

24.4.2018 15:00  
GKÚ na svojom portáli zverejnil ortofotomozaiku zo západnej časti územia Slovenska.Ortofotomozaika

24.4.2018 15:00  
GKÚ na svojom portály zverejnil ortofotomozaiku zo západnej časti územia Slovenska.Ortofotomozaika

24.4.2018 15:00  
GKÚ na svojom portály zverejnil ortofotomozaiku zo západnej časti územia Slovenska.Nové číslo GaKO

17.4.2018 11:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 4/2018Nové číslo GaKO

15.3.2018 9:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 3/2018Nové číslo GaKO

15.2.2018 9:40  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 2/2018Nové číslo GaKO

12.1.2018 9:10  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 1/2018Nové číslo GaKO

14.12.2017 11:10  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 12/2017Víťaz ceny ITAPA 2017

21.11.2017 7:00  
Absolútnym víťazom 16. ročníka súťaže o najlepší projekt digitalizácie spoločnosti - Ceny ITAPA 2017 sa stal spomedzi 25 prihlásených projektov projekt Úradu geodézie, kartografie a katastra s názvom Mapový klient ZBGIS.
Mapový klient ZBGIS získal aj Cenu Rádia Slovensko, ktorú udeľujú priamo poslucháči RTVS.Nové číslo GaKO

15.11.2017 9:10  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2017Nové číslo GaKO

17.10.2017 10:25  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 10/2017Stanovisko ÚGKK SR

16.10.2017 16:00  
Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánovNové číslo GaKO

5.9.2017 9:20  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 09/2017Nové číslo GaKO

14.8.2017 10:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 08/2017Nové číslo GaKO

14.7.2017 10:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 07/2017Mapový klient ZBGIS

30.6.2017 8:30  
Dňa 30.6.2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do testovacej prevádzky novú webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS, ktorá poskytuje plnohodnotné informácie z rezortu geodézie, kartografie a katastra SR „pod jednou strechou“. Aplikácia je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, údajmi ZBGIS, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom terénu a geografickými názvami. Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu a iné). Mapový klient ZBGIS je navrhnutý a realizovaný tak, aby používateľom ponúkal čo najväčší komfort pri práci s mapou – využíva čo najväčšiu časť mapového okna a moderné prvky dizajnu, taktiež prispôsobuje aj dostupnosť funkcionality podľa témy a obsahu mapy (tzv. task-oriented prístup). Aplikácia je platformovo nezávislá, používateľovi postačuje internetové pripojenie v desktopovom počítači alebo v mobilnom zariadení (tablete, smartfóne) a internetový prehliadač (napr. Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer).Nové číslo GaKO

14.6.2017 10:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 06/2017Nové číslo GaKO

15.5.2017 14:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 05/2017Nové číslo GaKO

12.4.2017 14:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 04/2017Stanovisko ÚGKK SR

12.4.2017 9:00  
Stanovisko ÚGKK SR k správam v médiách k používaniu štandardizovaných geografických názvovReakcia ÚGKK SR

28.3.2017 12:45  
Vyjadrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k tvrdeniam prezentovaným na tlačovej konferencii zo dňa 27.03.2017Nové číslo GaKO

13.3.2017 9:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 03/2017Poskytovanie údajov z KN pre vyhotoviteľov geometrických plánov

7.3.2017 9:45  
Dňa 20. 2. 2017 spustil ÚGKK SR v spolupráci s VÚGK bežnú prevádzku poskytovania údajov z KN pre vyhotoviteľov geometrických plánov prostredníctvom aplikácie CICA - služby geodetom (https://cica.vugk.sk/GRIS.aspx) pre všetkých držiteľov preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie. Podmienkou využívania služby je platný preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a aktuálne údaje v centrálnom registri geodetov (http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/register-geodetov/ ).Nové číslo GaKO

15.2.2017 9:15  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 02/2017Nové číslo GaKO

13.1.2017 14:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 01/2017Nové číslo GaKO

14.12.2016 9:30  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 12/2016Nové číslo GaKO

14.11.2016 15:20  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 11/2016Nové číslo GaKO

14.10.2016 13:45  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 10/2016Nové číslo GaKO

12.9.2016 12:00  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 9/2016Prehľady spracovania ROEP

23.8.2016 9:00  
Registre obnovenej evidencie pozemkovNové číslo GaKO

11.8.2016 11:30  
Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 8/2016TSGP ver.1.2

3.11.2015 13:45  
Textové súbory geometrického plánu - automatizovaná tvorba xml - aktualizovaný súbor ver.1.2 na stiahnutie.ESKN15

27.10.2015 16:00  
Dňa 27.10.2015 ÚGKK SR vypublikoval 15 elektronických služieb v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností, financovaného prostredníctvom Operačného programu informatizácie spoločnosti do testovacej prevádzky.Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu

6.10.2015 10:00  
Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie zverejené v časti Technické predpisy a iné akty riadeniaUpozornenie k poplatkom za vydanie preukazu

6.10.2015 10:00  
Upozornenie k poplatkom za vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie zverejené v časti Technické predpisy a iné akty riadeniaOznámenie o vydaní zákona o registri adries a vykonávacej vyhlášky

16.7.2015 14:00  
Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako aj vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries (ďalej len „vyhláška“).Reakcia ÚGKK SR na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom

9.7.2015 12:00  
Reakcia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) na článok Chcel pomôcť štátu s katastrom na webe, ten mu ukradol nápad uverejnenému v denníku N dňa 1.7.2015 - aktualizované 9.7.2015Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015 zo dňa 06.05.2015

16.6.2015 7:00  
Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06.05.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetovUsmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015 zo dňa 06.05.2015

16.6.2015 7:00  
Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06.05.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetovAplikácia KGP

4.6.2015 14:30  
Dňa 4.6.2015 sprístupnil ÚGKK SR v spolupráci s VÚGK program KGP „Kontrola geometrických plánov“. KGP slúži na kontrolu súborov eXtensible Markup Language (ďalej len „XML“), ktoré sa odovzdávajú ako súčasť elektronických podkladov na aktualizáciu katastrálneho operátu. Aplikácia zabezpečuje nielen kontrolu štruktúry súborov, ale aj kontrolu súladu doterajšieho stavu výkazu výmer s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľností. Týmto je skompletizovaná sada nástrojov na spracovanie a kontrolu podkladov na aktualizáciu súboru popisných informácií. Prvým krokom bolo sprístupnenie aplikácie TSGP na tvorbu súborov vo formáte XML (15. 12. 2014). Program je dostupný na internetovej adrese http://kgp.vugk.sk/. Popis a funkcionalita programu na kontrolu súborov XML je popísaná v nápovede.Prezentácia webových služieb ÚGKK SR

25.3.2015 14:00  
Dňa 24.03. 2015 sa na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky konala za účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej a verejnej správy prezentácia možností poskytovania údajov katastra nehnuteľností webovými službami. Prezentované boli služby poskytované aplikáciami CICA, KAPOR, MAPKA a Portál produktov a služieb, prostredníctvom ktorého je možný prístup k údajom informačného systému katastra nehnuteľností pre VÚC/mesto/obec, ako aj údajová základňa katastra nehnuteľností a súvisiaca problematika . Jednotlivé prezentácie sú k dispozícii v sekcii ÚGKK \ Kataster nehnuteľností \ Aktuality
© geoinformacia.sk CMS Toolkit