http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  . . .

. 

. 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

Blogující geomatici - FAV ZČU Blogující geomatici - FAV ZČU

zdroje zpráv:

Pozvánky na Missing Maps mapathon a hackathon

7.10.2019 16:00   Tento víkend, konkrétně od pátku do neděle 11. - 13. 10. 2019 se v Plzni uskuteční velmi ojedinělá kombinace akcí - mapathon a hackathon pro Lékaře bez hranic.
Spojíme příjemné s užitečným. V rámci hackathonu si vyzkoušíme vektorizaci rastrových obrázků, na kterých budeme hledat např. silnice a domy, aby lékaři v nedostupných oblastech věděli, kam zamířit. A pak se pokusíme tuto činnost vylepšit pomocí (polo)automatizace některých úkonů v rámci následujícícho hackathonu.

Více informací o mapathonu najdete zde: https://www.facebook.com/events/2772591462751152/, přihlášku na akci pak zde: http://bit.ly/MapathonNr2vPlzni

Více informací o hackathonu najdete na: https://www.facebook.com/events/2428323850771764/, přihlášku na akci pak zde: http://bit.ly/HackathonLekariBezHranic

Pozvánka na přednášku The Role of Cartography in Disaster Management

7.10.2019 13:01   Zveme vás na přednášku paní Silvia Marinova, PhD Eng. z University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Sofia, Bulgaria), která proběhne v pondělí 14. 10. 2019 od 11:15 v UC 233. Tématem její přednášky bude velice aktuální téma a to role kartografie v managementu katastrof.

Pracujete s ArcGISem na své závěrečné práci? Máte možnost se účastnit GISchatu!

3.10.2019 11:10   V rámci akce GISchat, kterou pořádá firma ARCDATA PRAHA, s.r.o., můžete konzultovat Vaši závěrečnou/semestrální/projektovou práci s použitím platformy ArcGIS.
GISchat se uskuteční v pátek 22. listopadu 2019 v sídle společnosti ARCDATA PRAHA (Hybernská 24, Praha). K účasti budou studenti potřebovat vlastní projekt řešený v GIS a notebook s GIS softwarem. Podrobnější informace o akci naleznete v letáku a na webových stránkách akce.

Ocenění vynikající práce studenta doktorského studia Geomatiky

3.10.2019 10:50   Mimořádné stipendium za mimořádné studijní výsledky získal od pana rektora náš student doktorského studia František Kolovský mimo jiné i za Best Paper Award na konferenci GISTAM 2019 (o kterém jsme informovali zde: http://geomatika-zcu.blogspot.com/2019/05/oceneni-za-nejlepsi-clanek-na.html).
Článek "Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol převzali stipendia" na INFO ZČU, kde je zmíněn právě i František, najdete na https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2410.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku VÚGTK, v.v.i.

2.10.2019 15:18  
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Rada VÚGTK, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení na obsazení místa
ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.
Požadujeme:
 •          vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
 •          zkušenosti s vědeckou prací
 •          znalost angličtiny
 •          manažerské schopnosti a dovednosti
 •          vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
 •           občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)

Náplň práce související s výkonem funkce:
Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.
Požadované dokumenty:
-          strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
-          kopii diplomu o dosaženém vzdělání
-          výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
-          čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
-          písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2 stran.
Předpokládaný termín nástupu do funkce: dle dohody.
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat VZ ředitel“ do 1. 11. 2019 na adresu: Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“. Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .

Úspěch v podobě impaktovaného článku

24.9.2019 13:46   Autorský kolektiv Pavel Novák, Martin Pitoňák, Michal Šprlák a Robert Tenzer publikoval v časopise Earth-Science Reviews nakladatelství Elsevier  (3. na seznamu 195 časopisů v kategorii "Geosciences, Multidisplinary" dle Journal Citation Reports mezinárodní citační databáze Web of Science; IF 9,5) příspěvek "Higher-order gravitational potential gradients for geoscientific applications". V období dvou let se jedná již o druhou publikaci tohoto autorského kolektivu v tomto významném mezinárodním geovědním časopise. 

Úspěch v podobě impaktovaného článku

24.9.2019 13:46   Autorský kolektiv Pavel Novák, Martin Pitoňák, Michal Šprlák a Robert Tenzer publikoval v časopise Earth-Science Reviews nakladatelství Elsevier  (3. na seznamu 195 časopisů v kategorii "Geosciences, Multidisciplinary" dle Journal Citation Reports mezinárodní citační databáze Web of Science; IF 9,5) příspěvek "Higher-order gravitational potential gradients for geoscientific applications". V období dvou let se jedná již o druhou publikaci tohoto autorského kolektivu v tomto významném mezinárodním geovědním časopise.

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

16.9.2019 8:15  
dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě 
mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí. Přihlášky se mohou
podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových
kurzů NJ, viz DAAD).

1.Německo - DAAD
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=29>


Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé
skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až
po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD,
kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete
popis, jak podat přihlášku.

*Online-portál DAAD je již otevřený* pro přijímání Vašich žádostí.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti
podávají do *15. 11. 2019*.

Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do *1. 12*.

Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační
agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Výjimka:

Studenti MSP v oborech *architektura, umění, film, scénické umění a
hudba*, posílají svoje žádosti elektronicky přes portál DAAD a paralelně
v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.
Upozorňujeme na *dřívější deadline* pro tato stipendia:  architektura
30.9.2019, hudba 15. 10. 2019, scénické umění 31. 10. 2019 a výtvarné
umění, design, vizuální komunikace a film 30. 11.2019.

2.Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=28>

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní
pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají
nejpozději do *1. 12. 2019.*

Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující
adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.

3.Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=44>

a.Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok
2020/2021 *dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce*.

b.Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro *studenty*
*konzervatoří a VŠ uměleckých* *směrů. *V této kategorii nemá Česká
republika daný počet stipendijních míst.

Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží
na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA)
elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

4.Rakousko – AKTION
<https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/>

a.Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o
semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.

b.VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do
30. 11. 2019.

Vyhlášení výběrového řízení FreeMovers LS 2019/2020

16.9.2019 8:14   Bylo vyhlášeno předkolo výběrového řízení INTER-20, neboli "FreeMovers" na letní semestr 2019/2020.
Přihlášky do tohoto výběrového řízení doručte katedrálnímu koordinátorovi do 14. 10. 2019.

1. maphathon s Lékaři bez hranic v Plzni

9.9.2019 9:16   Mapujte a podpořte práci humanitárních organizací. Možná, že i díky Vám se příště Lékaři bez hranic dostanou ke svým pacientům.
První maphaton s Lékaři bez hranic v rámci projektu Missing Maps v Plzni se uskuteční 18. 9. 2019 v Cukrovarské 20.
Registrační formulář a další informace najdete na: https://www.eventbrite.com/e/1-mapathon-v-plzni-registration-71634999211

Pozvánka na Hackathon se satelitními daty v Brně

29.8.2019 9:21  
Zveme vás na Copernicus Hackathon, tedy soutěž pro všechny, kteří mají rádi výzvy nebo se zajímají o družicová data a práci s nimi. 
Akce proběhne poslední víkend v září, a to od pátku 27. 9. do neděle 29. 9., přímo v novém sídle firmy - TechNest - které je v Brně v Technologickém parku.

Hackathon pořádá S.A.B. Aerospace ve spolupráci s World from Space, Kiwi.com a Czechitas.

Cílem hackathonu bude během 48 hodin vymyslet produkt či službu s byznysovým potenciálem využívající družicová data programu Copernicus. Před samotným hackathonem je možné navštívit speciální workshopy, kde se účastníci mohou naučit s daty pracovat. Soutěžícím budou po celou dobu hackathonu k dispozici zkušení mentoři, kteří jim se vším poradí. 
Účastníci mohou vyhrát 3.000 €, místo v Copernicus akcelerátoru a spoustu dalších cen v celkové hodnotě 6.000 €.
Veškeré informace a registrace jsou zde. Sledujte také FB událost.

Vědecká činnost Michala Šprláka oceněna Mezinárodní geodetickou asociací cenou Guya Bomforda

21.8.2019 13:47  
Výzkumný pracovník centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Michal Šprlák obdržel cenu Guya Bomforda udělovanou Mezinárodní geodetickou asociací (IAG). IAG uděluje Bomfordovu cenu od roku 1975 každé 4 roky za mimořádný teoretický či aplikační přínos oboru geodézie vědcům do 40 let. Michal Šprlák se tak zařadil mezi nejvýznamnější geodety, kteří toto ocenění získali dříve (např. Erik Grafarend, Fernando Sansò, John Wahr či Peter Teunissen). Michal převzal ocenění z rukou prezidenta IAG v rámci 27. valného shromáždění Mezinárodní unie geodézie a geofyziky, které se konalo ve dnech 9. – 17. července 2019 v Montrealu.
Michal Šprlák působil na ZČU v letech 2013-2016. Ve skupině prof. Pavla Nováka spolupracoval na vývoji nových teoretických postupů při popisu potenciálních polí planet, především tíhového pole Země, v rámci jednoho mezinárodního a dvou národních výzkumných projektů. Za dobu svého čtyřletého působení na ZČU publikoval 18 článků v impaktovaných geovědních časopisech, jejichž odborný přínos byl oceněn Bomfordovou cenou IAG. Skupina prof. Nováka udržuje aktivní spolupráci s Michalem Šprlákem i při jeho současném působení na Univerzitě v Newcastle v Austrálii.
Cultural Tourism and Digitalisation Summer School

1.8.2019 10:51   Dovolujeme si vás tímto pozvat týdenní letní školu nazvanou "Cultural Tourism and Digitalisation Summer School", která se bude zabývat využitím digitálních technologií v kulturním cestovním ruchu.

Akce proběhne 9. - 13. 9. 2019 v Deggendorfu v Německu. Uzavírka přihlášek je 31. 8. 2019.
Více informací (v anglickém jazyce) najdete na: https://www.th-deg.de/en/tc-freyung-en/summer-school.

Pracovní nabídka - ředitel/ka Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

15.7.2019 10:37  
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Rada VÚGTK, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
- vědeckou hodnost
- znalost angličtiny
- manažerské schopnosti a dovednosti
- vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
- občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
- splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)

Náplň práce související s výkonem funkce:
Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu
stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby.

Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.

Požadované dokumenty:
- strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
- kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
- osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění
(nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle
zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem
činnosti veřejné výzkumné instituce
- písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2
stran.

Předpokládaný termín nástupu do funkce: od 1. listopadu 2019.

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem
„Neotevírat VZ ředitel“ do 15. 8. 2019 na adresu:
Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“.
Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .

Interesantní pracovní nabídka od Vertical Images s.r.o.

4.6.2019 13:53   Firma Vertical Images s.r.o. hledá geodety, fotogrammetry, geomatiky a informatiky do svého týmu, především pro práci v oblastech 3D modelování, 3D laserového skenování, fotogrammetrie a termografie. Více informací naleznete na přiloženém obrázku .

Vítězství Geomatiky na Mapě roku 2018

13.5.2019 13:05  
První místo v kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce prestižní soutěže Mapa roku, kterou pořádá Kartografická společnost České republiky, obsadil Atlas Geocachingu. Autorem atlasu zpracovávaného v rámci diplomové práce na Katedře geomatiky je Ing. Jakub Vaník (absovent oboru Geomatika na KGM FAV ZČU), vedoucím jeho diplomové práce byl Otakar Čerba (KGM).

Do skupiny pěti nejlepších bakalářských a diplomových s kartografickou tématikou se z Katedry geomatiky probojovali další dva studenti - Klára Červená (Kartografické zpracování fenoménu migrace) a Daniel Beran (Stanovení časově proměnné hlukové zátěže z dopravních intenzit). 

Gratulujeme všem studentům k úspěchu!

Foto: Petr Skála, SportovniListy.cz.

Ocenění za nejlepší článek na konferenci GISTAM 2019

9.5.2019 11:07  
Autorský kolektiv František Kolovský, Jan Ježek a Ivana Kolingerová, kteří na konferenci GISTAM 2019 (5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management) získali za příspěvek "The e-approximation of the Label Correcting Modification of the Dijkstra's Algorithm" ocenění za nějlepší příspěvek na konferenci. Gratulujeme!

Abstrakt článku:
"This paper is focused on searching shortest paths for all departure times (profile search). This problem is called time-dependent shortest path problem (TDSP) and is important for optimization in transportation. Particularly this paper deals with e-approximation of TDSP. The proposed algorithm is based on label correcting modification of Dijkstra’s algorithm (LCA). The main idea of the algorithm is to simplify the arrival function after every relaxation step so that the maximum relative error is maintained. When maximum relative error is 0.001, the proposed solution saves more than 95% of breakpoints and 80% time compared to the exact version of LCA. More efficient precomputation step for another time-dependent routing algorithms can be built using the developed algorithm."

Ocenění:

Studentská soutěž - Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

29.4.2019 9:42   Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Konkrétní podmínky soutěže (jak se zapojit, jaká kritéria splnit, co vyhrát, atd.), včetně přihlašovacího formuláře najdete na stránce http://www.agentura-cas.cz/studenti2019.

Přihlásit se do soutěže můžete až do 31. července 2019.

Pracovní pozice "správa aplikací a GIS" na magistrátě v Jihlavě

21.3.2019 15:08   Magistrát města Jihlavy vypsal výběrové řízení na obsazení funkce odborný pracovník/odborná pracovnice oddělení správy aplikací a GIS odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy.

Veškeré informace k tomuto výběrovému řízení najdete na stránce: https://www.jihlava.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni/d-531507/p1=103388

Nabídky pozic ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém

8.3.2019 14:59   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický nabízí hned dvě pozice najednou.

Pozice pro analýzy a využití dat z Globálních Navigačních Družicových Systémů (GNSS):

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních či technických věd
znalost programování v prostředí Linux
zájem o vědeckou činnost a osobní růst
samostatnost a spolehlivost
schopnost týmové práce
schopnost komunikace v anglickém jazyce

Za výhody považujeme:
orientace v problematice GNSS
znalost objektového programování
znalost základů statistiky
zkušenost s vizualizací dat
zkušenost s databázovými systémy
schopnost prezentovat a publikovat výsledky

Nabízíme:
účast na zajímavé a různorodé práci spojené s vědeckými službami
aktivity v mezinárodní spolupráci
vysokou pracovní flexibilitu (vč. práce z domova)
účast na definování úkolů a organizaci práce
podporu v osobním růstu
podmínky vhodné při VŠ studiu (při částečném úvazku)

Požadované dokumenty:
motivační dopis
strukturovaný životopis
ukázky vlastního zdrojového kódu (má-li uchazeč k dispozici)

Pozice pro správce zajišťování vědeckých služeb a vývoj nových aplikací pro Globální Navigační Družicové Systémy (GNSS):

Požadujeme:
znalost práce v prostředí Linux
základní znalost programování
vysoká osobní motivace
zájem o rozšiřování znalostí a dovedností
samostatnost a spolehlivost
schopnost týmové práce

Výhodou žadatele může být:
vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních či technických věd
orientace v problematice GNSS
zkušenost práce s databázovými systémy
znalost objektového programování
schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nabízíme:
účast na zajímavé a různorodé práci spojené s vědeckými službami
aktivity v mezinárodní spolupráci
vysokou pracovní flexibilitu (vč. práce z domova)
účast na definování úkolů a organizaci práce
podporu v osobním růstu
podmínky vhodné při VŠ studiu (při částečném úvazku)

Požadované dokumenty:
motivační dopis
strukturovaný životopis
dvě ukázky vlastního zdrojového kódu (má-li uchazeč k dispozici)

Pozice jsou nabízeny pro částečný či plný úvazek

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zasílejte v elektronické podobě na adresu jan.dousa[at]pecny.cz do 31. března, 2019.

Podrobnější informace:
Ing. Jan Douša, Ph.D. (jan.dousa[at]pecny.cz), http://www.pecny.czPozvánka na seminář o možnostech studia v Japonsku

20.2.2019 13:23   Dovoluji si vás pozvat na seminář o možnostech studia v Japonsku, který se uskuteční 28. 2. od 14:00 v UV115 (budova FST, Univerzitní 22), který bude zajišťovat na půdě ZČU Japonské informační a kulturní centrum (JICC) Velvyslanectví Japonska v ČR.

Informace je vyvěšena v aktualitách na http://international.zcu.cz/ a také jako událost na FB International Office:
https://www.facebook.com/events/226516518252062/ dále pak v pozvánkách na https://info.zcu.cz/?rubrika=3

Stipendijní místa ke studiu BP/DP/DSP v Číně

4.2.2019 10:05   Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje
akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v
ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.

*Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod.*
Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA):
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10.

Pozvánka na Prague INSPIRE Hackathon 2019

7.1.2019 14:31   Dovolujeme si vás pozvat na akci nazvanou "Prague INSPIRE Hackathon 2019", která se uskuteční mezi 21. a 23. lednem 2019 v Praze v prostorech Provozně ekonomické fakulty ČZU.
Letošní ročník hackathonu je vymezen tématy "Big data, semantics and artificial intelligence" a máte-li k těmto tématům co říci, nebo byste o nich rádi věděli něco více, než momentálně víte, rozhodně se přihlašte.
Více informací, včetně odkazu na přihlášení najdete na https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2019/

Pozvánka na Roll-out 2019 v Plzni

19.12.2018 12:48  

Dovolujeme si Vás pozvat na plzeňskou zastávku bezplatné akce nazvané Roll-out 2019 pořádané firmou ARCDATA PRAHA s.r.o. ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, na které uvidíte novinky v aplikacích ArcGIS Pro a Insights for ArcGIS, webový GIS, práce s prostorovými daty a jejich vizualizace, rastrový GIS. 

Další informace, včetně registračního formuláře (s termín registrace 5. 2. 2019 pro místo konání Plzeň) najdete na stránce https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/roll-out-2019.

Pozvánka na "Satelitní Hackathon" v Plzni

5.12.2018 11:14  
Studuješ SŠ nebo VŠ? Zajímají Tě družicové snímky a jejich zpracování?
Správa Informačních Technologií (SIT) spolu s úspěšným startupem World from Space pořádá

SATELITNÍ HACKATHON – dálkový průzkum země

kdy: 14. a 15. 12. 2018
kde: Centrum robotiky, Cukrovarská 23, Plzeň
účastníci: studenti středních a vysokých škol do 35 let

Více informací na https://smartcity.plzen.eu/hackathon-vzdaleny-pruzkum-zeme/

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+

30.11.2018 13:10   Bylo vyhlášeno výběrového řízení projektu Erasmus+. Jedná se o VŘ pro aktivitu "studijní stáže" na akademický rok 2019/20  (jak ZS, tak i LS).

Pokud byste měli zájem se přihlásit do tohoto výběrového řízení, obraťte se na mne do 11. 2. 2019 (12:00)

Informace o 23. kartografické konferenci jsou již známy

21.11.2018 9:24   Na stránkách http://23kk.natur.cuni.cz lze najít úvodní informace o následující, tentokrát již 23. kartografické konferenci, která se bude konat 18 - 20. 9. 2018 v Kutné Hoře.

Informace o 23. kartografické konferenci jsou již známy

21.11.2018 9:24   Na stránkách http://23kk.natur.cuni.cz lze najít úvodní informace o následující, tentokrát již 23. kartografické konferenci, která se bude konat 18 - 20. 9. 2019 v Kutné Hoře.

Pozvánka na "Bavarian Forest Hackathon - Bayerwald Hackathon"

26.10.2018 12:57   Ve dnech 23-24. 11. se v Technologickém kampusu ve Freyungu (TC Freyung) bude konat "Bavarian Forest Hackathon - Bayerwald Hackathon".
Oficiální informace pořadatelů jsou uvedeny níže:
"I want to invite you and your colleagues to join us for 24 hours of
software development. Each team brings its own project, topic or idea
and we will take the time to jointly develop in one room/space. Ideas
can be R&D projects, private projects, startups, whatever software
project you want to invest your time in ...

The Hackathon will be the place to exchange with other software experts,
learn about new technologies, interesting projects and ides. We expect
about 50 software developers to join the hackathon.

Drinks and food is for free! Participation is free of charges or fees!

Just send us a short email at info.tc-freyung(AT)th-deg.de containing the
names for your team members and and information about your topic you
want to work on. Find more information in the attached handout."

Více informací na https://www.evensi.de/bayerwald-hackathon-2018-22-grafenauer-stras-94078-freyung-bavaria/269992290

Pozvánka na Space Application Hackathon

26.10.2018 12:45   Tým ESA BIC Prague pořádá soutěž Space Application Hackathon, která se bude konat ve dnech 9.–10. listopadu 2018 v prostorech pražského IBM (V Parku 2294/4, Praha 4). Akce se koná v rámci Czech Space Weeku, což je týden nabitý kosmickými akcemi pro širokou veřejnost i odbornou komunitu, který bude probíhat v termínu 9.–18. listopadu po celé ČR.

Jedná se o technologickou soutěž typu hackathonu zaměřenou na 4 hlavní kategorie: 1. dálkový průzkum Země, 2. navigace, 3. SpaceTech (zejména drony a VR) a 4. využití technologie blockchain. Soutěží se v týmech po 2-5 multidisciplinárně zaměřených členech, kteří se za 24 hodin pokusí s pomocí technických a business development odborníků vyvinout prototyp, nebo alespoň projektovou ideu s byznysovým potenciálem, kterou na konci soutěže odprezentují před porotou.

Vyhrát a účastnit se mohou účastníci za každou kategorii zvlášť a získat tak partnerské ceny od garantů jednotlivých kategorií, jimiž jsou GSA, GNSS CE, SpaceKnow, IBM a Fujitsu, či ceny dalších partnerů. Celkový vítěz hackathonu získá odměnu 50.000,- Kč a také jej vezmeme přímo do výcvikového centra pro kosmonauty v Kolíně nad Rýnem.

Všichni účastníci hackathonu se budou prezentovat před představiteli významných nadnárodních komerčních firem s možností navázat spolupráci a zajímavé nápady mohou být následně rozvinuty díky inkubačním a akceleračním programům spravovaných Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Informace o následujících výběrových řízení pro zahraniční mobility Free-Movers

26.10.2018 12:41   Vážení studenti, níže najdete přehled termínů pro podávání přihlášek na zahraniční mobility z projektu Free-Movers. Navíc se Erasmus Info Day na FAV uskuteční 9. 11. 2018 od 10:00 v UC 143 (zasedací místnost děkanátu).

05.12.2018 (12:00) - pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména letní semestr 2018/19)
13.02.2019 (12:00) - pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména zimní semestr 2019/20)
11.04.2019 (12:00) - pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména zimní semestr 2019/20)

Přihlášky a bližší informace najdete na obvyklém místě http://fav.zcu.cz/studium/mobility/

Geomatika ve vašich uších

22.10.2018 10:21  
Již před časem jsme zde na Blogujících geomaticích publikovali příspěvek o podcastu Very Spatial. A nejen že tento podcast stále funguje (v létě vyšel díl číslo 600!), ale s geomatickými, GISáckými a podobnými podcasty se navíc v roce 2018 roztrhl pytel:

Very Spatial - geopodcastová dlouholetá klasika široce zaměřená na vše možné od dálkového průzkumu Země, zpracování a tvorba prostorových dat po GIS a jiná příbuzná geotémata

Scene From Above - úžím způsobem orientovaný podcast zaměřený převážně na dálkový průzkum Země

Speaking of GIS - podcast odstartovaný začátkem roku 2018, který se zabývá GISem a jeho aplikacemi jako je například použití Story Map v mapování záplavových oblastí

Dataři - za zmínku stojí i jeden relativně nový tuzemský podcast věnující se obecně datům, jejich dostupnosti a možnostem zpracování. Nejvíce "geo" epizoda je rozhovor s Michalem Medem z ČÚZK.

Bohužel "nových" geopodcastů je opravdu hodně a jen u některých jsme zatím měli čas ověřit jejich kvalitu na vlastní uši. Pokud jste tak mezi výše uvedenými nenašli to, co by vás zaujalo. Zkuste podobný shrnující článek na GIS Lounge, který obsahuje ještě dva další tipy, ke kterým jsme se my zatím nedostali.

Ohlédnutí za letošní Geomatikou v projektech

11.10.2018 0:02   Minulý týden proběhl další ročník Geomatiky v projektech, letos opět jako společná akce tří konferencí pod hlavičkou "Spojená konference ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All". Oproti předchozím ročníkům se letos poprvé konala konference v prostorách centra NTIS, což, jak doufáme, bude pro další ročníky znamenat rostoucí návštěvnost. První den konference věnovaný výsledkům projektů především v precizním zemědělství přilákal 60 účastníků. Druhý den spojený s workshopem projektu Peregrinus Silva Bohemica a věnující se ochraně kulturního dědictví, dopravě a praktickému využití geotechnologií navštívilo 30 účastníků. Doufáme, že témata a program konference splnil očekávání účastníků a zanechal dobrý dojem. Profesionální reportáž si můžete přečíst přímo na info portále ZČU. Budeme se těšit na setkání při příštím ročníku zase za rok!

Předkolo výběrového řízení INTER-19, tj. freemovers na LS 2018/2019

25.9.2018 9:31   Bylo vyhlášeno předkolo výběrového řízení INTER-19, tj. freemovers na LS 2018/2019. Pokud se budete chtít tohoto VŘ zúčastnit, obraťte se na mne do 8. 10. 2018.

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ 2018/19 - LS

25.9.2018 9:29   Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení&nbsp; Erasmus+&nbsp; pouze pro letní semestr 2018/19. Uvažujete-li se zúčastnit tohoto VŘ dejte mi prosím vědět do 8. 10. 2018.

Vyhlášení výběrového řízení na referenta odboru územního plánování Městského úřadu Nýřany

25.9.2018 9:25   Bylo vyhlášeno výběrové řízení na referenta odboru územního plánování Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň se smlouvou na dobu neurčitou. Je možné se do tohoto VŘ přihlásit až do 5. 10. 2018. Více informací v následujícím odkazu:
http://www.nyrany.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1764_86.pdf&original=602ML2018.pdf

Doktorandský geoseminář

21.9.2018 6:40  
Ve čtvrtek 27. září od 9:30 se v místnosti UN 656 (zasedačka) uskuteční další díl tradičního geosemináře. Tentokrát bude zaměřený na aktivity doktorandů KGM (výzkum, publikace, stav studia, zpětná vazba směrem ke katedře...). 

Na závěr, pokud zbude čas, ještě pohovoří kolega Beran o svých zkušenostech ze zahraniční stáže na TU Delft (Nizozemí). Pokud se příspěvky doktorandů protáhnou, přesuneme toto téma do některého z příštích geoseminářů.

Vynikající úspěch na INSPIRE Hackathon 2018

20.9.2018 10:40   Včera byly na probíhající INSPIRE konferenci v belgických Atwerpách vyhlášeny výsledky již tradičního doprovodného INSPIRE Hackathonu. Z letošních 15 přihlášených týmů vybrala mezinárodní porota ve složení Esther Huyer (Consultant at Capgemini Consulting), Anca Popescu (RTDI Project Officer at European Union Satellite Centre), Lorenzino Vaccari (Senior researcher at the JRC Ispra) a Bart De Lathouwer (Open Geospatial Consoritum) tři nejlepší výsledky. První místo obsadil tým TEAM 12 s tématem Delimiting of agro-climatic zones ve složení Karel Jedlička, Pavel Hájek (ZČU), Karl Gutbrodt (Meteoblue, CH), Marcela Doubková a Apurva Kochar (obě PESSL Instruments, AT). Blahopřejeme!

Finálová prezentace týmu

TEAM 12: Delimiting of agro-climatic zones from plan4all

Vynikající úspěch na INSPIRE Hackathon 2018

20.9.2018 10:40   Včera byly na probíhající INSPIRE konferenci v belgických Atwerpách vyhlášeny výsledky již tradičního doprovodného INSPIRE Hackathonu. Z letošních 15 přihlášených týmů vybrala mezinárodní porota ve složení Esther Huyer (Consultant at Capgemini Consulting), Anca Popescu (RTDI Project Officer at European Union Satellite Centre), Lorenzino Vaccari (Senior researcher at the JRC Ispra) a Bart De Lathouwer (Open Geospatial Consoritum) tři nejlepší výsledky. První místo obsadil tým TEAM 12 s tématem Delimiting of agro-climatic zones ve složení Karel Jedlička, Pavel Hájek a další kolegové z projektu EUXDAT - Karl Gutbrodt, Marcela Doubková a Apurva Kochar. Soutěžní projekt byl prototypem scénáře připravovaného v rámci projektu EUXDAT. Blahopřejeme vítězům!

Finálová prezentace týmu

TEAM 12: Delimiting of agro-climatic zones from plan4all

Pozvánka na seminář "Zavádění metody BIM v ČR"

19.9.2018 14:20   Rádi bychom pozvali na seminář pořádaný Nemoforem na téma "Zavádění metody BIM v ČR", který se uskuteční ve středu 17. 10. 2018 od 10 do 13 hodin. Podrobný program tohoto semináře najdete v přiloženém obrázku.
Přihlášky formou e-mailu na adresu sdružení Nemoforum (nemoforum AT cuzk.cz) do středy 10. října 2018 (jméno a příjmení, titul účastníka, instituce/firma, e-mail – přihlášku Vám potvrdíme).

Pozvánka na Letní školu v rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica

3.9.2018 9:32   V termínu od 10. 9. do 14. 9. proběhne pod patronací Západočeské univerzity v Plzni, Technische hochschule Deggendorf a Úhlava o. p. s. akce nazvaná "Letní škola". Na této akci se seznámíte se zajímavostmi souvisejícími s obdobím baroka, především se zaměřením na cestovní ruch, tj. přiblížení významných barokních památek pomocí moderních technologií (virtuální a rozšířená realita, 3D tisk), spolu s exkurzí po vybraných památkách v Klatovech a na Týnecku.
Více informací v přiloženém letáčku, nebo na stránce https://kgm.zcu.cz/peregrinus/#letniskola.Akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Územní plánování udělena!

20.8.2018 12:25   Rada Národního akreditačního úřadu udělila Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni akreditaci pro  navazující magisterský studijní program "Územní plánování" na následujících 5 let.

Zápis z jednání této rady je uveden zde, zmíněná akreditace je konkrétně popsána v Usnesení č. 258/2018.

Projekt "DataBio" spouští 26 pilotních projektů v oblasti biohospodářství

15.8.2018 11:50   Projekt spolufinancovaný programem EU Horizont 2020 může významnou měrou přispět k rozvoji udržitelného biohospodářství v Evropě díky technologiím zpracování dat velkého objemu.

Více v této tiskové zprávě.

Projekt "DataBio" spouští 26 pilotních projektů v oblasti biohospodářství

15.8.2018 11:50   Projekt spolufinancovaný programem EU Horizont 2020 může významnou měrou přispět k rozvoji udržitelného biohospodářství v Evropě díky technologiím zpracování dat velkého objemu.

Více v této tiskové zprávě.

"Danubius Young Scientist Award 2018" pro magistry a doktorandy

11.6.2018 11:04  
Created in 2011 by the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research (BMBWF) and the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM), this award will be granted to 14 young scientists - one in each country that is part of the EU Strategy for the Danube Region, and we are especially interested in encouraging universities from Czech Republic  to participate.

It rewards young scientists of every field that have carried out –or are still doing it- a research project related, somehow, to the Danube Region. The aim is to engage the students in the scientific examination of the multifaceted issues and questions through the Danube Region.

This is a great opportunity for one of your students to be granted with a honorific prize and also the award will be endowed with 1.200 EUR for each winner-. That’s the reason we would like to have as many candidates as possible and we highly encourage all the universities connected along the Danube Region to Participate.

Candidates can come from all scientific disciplines.
The nomination of the award candidate cannot be made by the candidate himself/herself but he or she has to be nominated by their hosting scientific organization (university, academy of sciences, etc.).

The award criteria are the following:
-          Scientific excellence and innovative approach of the academic work
-          Thematic relevance of the scientific work for issues/problems of the Danube Region
-          Relevance of the scientific work beyond the national borders
-          Potential of the candidate (for example: integration in international networks, participation in scientific projects, publication history, experience in teaching, etc.)
-          No formal age limit - BUT Limitation to participants that have received their master/PhD max. 5 years ago (meaning after 1st of January 2013).
Submissions of candidates holding only a bachelor degree will not be accepted.


You can find further information following this link:


Další projekt pro financování studentských i učitelských mobilit - CEEPUS

11.6.2018 11:01   Projekt CEEPUS je středoevropský výměnný program zaměřený na regionální
spolupráci univerzit prostřednictvím tzv. univerzitních sítí.

DRUHY ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ hrazených z tohoto projektu:

 • STUDENT (S, STS, STE)
  • studentské semestrální pobyty (3-10 měsíců)
  • studentské krátkodobé pobyty (1-2 měsíce, pro doktorandy)
  • letní školy (min. 6 dnů)
  • krátkodobé exkurze (3-5 dnů)
 • PEDAGOG (vždy T)
  • mobility akademických pracovníků
  • letní školy
  • exkurze

Pro více informací navštivte stránky: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/ceepus-national-meeting-b/

Zajímavá recenze kartografické knihy

30.5.2018 7:24  
Jako vyrování, co nečíst v letních měsících a také pro studenty, jak nepsat závěrečné práce, posílám odkaz na článek Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku, který publikoval kolega Jan D. Bláha. Jedná se o oprávněně kritickou recenzi, která vychází z diplomové práce na Jihočeské univerzitě.

Mimochodem, odkaz na článek mně byl zaslán z úplně jiných než kartografických kruhů s poznámkou na kvalitu kartografie v Česku...

Obhajoby nanečisto

24.5.2018 10:51  
Letošní Obhajoby nanečisto se uskuteční v pondělí 28. května v místnosti UN656. Rozpis jednotlivých účastníků je k dispozici ve sdílené tabulce. Kromě studentů, kteří letos obhajují, je účast vhodná i pro ty, kteří hodlají závěrečnou kvalifikační práci obhájit v příštím roce.

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKT INTER-18, tj. “freemovers”

22.5.2018 15:41   Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení projektu INTER-18, s termínem na přihlášky 15. 6. 2018 u mne. Pokud máte zájem vyjet, více informací naleznete na stránkách http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/.

Mezinárodní soutěži pro mladé vědce a začínající podnikatele Falling Walls Lab

10.4.2018 9:25  
Jste student, vědec nebo začínající podnikatel? Máte skvělý projekt nebo řešení problému a dokážete jej představit ostatním ve 3 minutách? Přihlaste se do mezinárodní soutěže Falling Walls Lab a vyhrajte cestu do Berlína a účast na celosvětovém finále. České národní kolo proběhne 16. května v brněnském vědeckém centru Vida!.

Falling Walls Lab je mezinárodní formát, jehož cílem je představit budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů. Soutěž vytvořila a každoročně ji pořádá berlínská organizace Falling Walls Foundation. Talentovaní a inovativní myslitelé během tříminutových vystoupení představují své vědecké projekty, byznys plány nebo sociální iniciativy mezioborovému publiku a porotě. Akademické instituce po celém světě zároveň mají navíc možnost pořádat vlastní národní kola Falling Walls Lab a jejich vítěze pak vyslat na finále, které proběhne 8. listopadu 2018 v Berlíně. Den poté se koná Falling Walls Conference, kde vystoupí 20 světových vědců z různých oborů a nejlepší účastníci soutěže.


Uzávěrka přihlášek pro české kolo je 25. dubna 2018. Přihlásit se můžete přes webovou stránku http://www.falling-walls.com/lab/apply. Zde naleznete také podmínky účasti.

V České republice pořádá soutěž výzkumné centrum CEITEC ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a německým velvyslanectvím v Praze. Více informací o Falling Walls Lab Czech Republic a aktualitách naleznete v příloze a na této stránce: https://www.facebook.com/FallingWallsLabCR/
Oficiální stránka mezinárodní Falling Walls Lab a Falling Walls Conference: www.falling-walls.com

Nabídka brigády ve společnosti ČEZ Energetické služby

28.3.2018 12:08   Nabízíme brigádu pro studenty na 1-2 dny v týdnu na oddělení Veřejného osvětlení firmy ČEZ Energetické služby.
Hlavní náplní práce je zpracování pasportů veřejného osvětlení. Tvorba pasportů probíhá v programu AutoCAD, předchozí zkušenost s programem je výhodou, nikoliv nutností.

Náplň práce: Zpracování pasportů veřejného osvětlení, plnění databáze veřejného osvětlení
Místo: Guldenerova 17, Plzeň
Úvazek: DPP, 1-2 dny v týdnu
Mzda: 110,-/hod

Kontakt:
Marek Činčera: mara.cincera(AT)seznam.cz

Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na mobilitu Erasmus+ 2018/19

15.3.2018 13:43   Kdo by měl zájem vyjet v rámci studia do zahraničí, nechť se u mne přihlásí do 4. 4. 2018 (12:00) k podniknutí dalších kroků.

Android P s podporou pro navigaci v budovách

8.3.2018 22:37  
Google představil vývojářskou verzi nového operačního systému Andriod P a mezi novinkami se skrývá i jedna s geopotenciálem. Jedná se podporu IEEE 802.11mc WiFi protokolu, známého jako WiFi Round-Trip-Time (RTT). Zařízení tak může určovat svou polohu na základě měření času signálu k routerům se známou polohou. Dodejme, že Google na svém vývojářském blogu deklaruje, že na přesnost 1-2 metrů bude postačovat známá vzdálenost ke třem bodům WiFi sítě, což se zdá být lehce optimistické.

Chcete vyjet na stáž do zahraničí? Vidzeme University of Applied Sciences v Lotyšsku má pro Vás nabídku

7.3.2018 13:50   Popis nabídky Vidzeme University of Applied Sciences v Lotyšsku je uveden níže. Pokud Vás nabídka zaujme, kontaktujte mne pro další informace.


Application procedure and possibilities for exchange students at Vidzeme University
of Applied Sciences in the academic year 2018/2019.

Application procedure:
First we expect an official student nomination from university by
e-mail (international@va.lv). Then we will send a specific application
information directly to nominated students. The deadline for exchange
student applications is May 1 (autumn semester/academic year) and
October 15 (spring semester). More information is available here:
http://va.lv/en/study-here/exchange-opportunities/exchange-students .

After nomination students are required to fill in the application form,
add photo, transcript of records and their learning agreements. All
courses for autumn semester 2018 within our International Study Module
are available here:
http://va.lv/en/study-here/exchange-opportunities/courses-exchange-students
.

We would like to take this opportunity and inform you that we have
developed a new website and all relevant information about our
university is available here: http://va.lv/en . Development of homepage
is still in progress so if you have any questions do not hesitate to
contact us. Also please find enclosed our fact-sheet with all the
current information and active links.

Scholarships:
We would also like to inform you about the Latvian Government
scholarships available for full time international students and
researchers of certain countries for study or research periods in
Latvia. Please see further information here:
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/ .

We have one full degree master programme in English - Business
Environment Administration at the moment and four more new programmes
will be launched starting from September - Cybersecurity Engineering,
Virtual reality and mobile technologies, Media and digital literacy,
Strategic communication. More information here:
http://va.lv/en/study-here/masters-degree .

Thank you for all your work to make our cooperation successful !
We look forward to see your students and teachers in Vidzeme and
Valmiera.

Kind regards,
ViA International Office

-- 

ViA Starptautiskās sadarbības grupa / ViA International Office
Vidzemes Augstskola / Vidzeme University of Applied Sciences
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, Latvija
Tālr. +371 64250853+371 22042022
www.va.lv

Vyplňujete rádi netradiční dotazníky? Nyní máte příležitost!

7.3.2018 13:32   Na stránce http://3dmapa.kgm.zcu.cz/ je do neděle 11. 3. 2018 do 12.00 přístupný online dotazník obsahující experimenty zkoumající kartografické přístupy pro virtuální 2D a 3D mapy.
Je součástí mé dizertační práce a i Vaše výsledky přispějí k jejímu dokončení.

Máte-li chuť ho vyplnit a zažít online dotazníky z trochu jiného úhlu pohledu, neváhejte a směle se pusťte do toho :-)...

Projekční a geodetická kancelář "Pozemkové úpravy K+V, s.r.o." nabízí spolupráci

2.3.2018 9:53   Projekční a geodetická kancelář "Pozemkové úpravy K+V, s.r.o." nabízí studentům i absolventům v oboru geomatiky možnost různorodé krátkodobé i dlouhodobé spolupráce v oblasti pozemkových úprav s pracovištěm v Plzni.

Nabízíme:
- kreativní práci v kanceláři i v terénu
- aktivní spoluúčast na vytváření budoucího obrazu krajiny ČR
- příjemný kolektiv
- možnost dalšího vzdělání a profesního růstu

Požadujeme:
- samostatnost a ochotu se učit
- základní znalost práce na PC podmínkou
- řidičský průkaz skupiny B výhodou

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím facebookových stránek www.facebook.com/pukvplzen nebo na adrese t.vostracka(AT)pukv.cz .


Cena Josepha Fouriera 2018

1.3.2018 13:53   Využíváte počítače, provádíte simulování a modelování, či zpracováváte rozsáhlá data a jste student, který je soutěživý?

přihlašte se do letošního ročníku Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy 2018! Více informací najdete na této stránce, včetně konkrétních podmínek soutěže. Pokud se rozhodnete zúčastnit, kontaktujte mne mailem a to do 13. 3. 2018.

Chtěli byste dělat koordinátora městské mobility?

20.2.2018 10:36   Magistrát města Most vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor městské mobility. Více informací na přiložených obrázcích.Geoteam Systems hledá geodety

19.2.2018 13:18   Informace v přiloženém letáku.

Geomatika v umění

11.2.2018 9:37  
Pokud někoho stejně jako mě zajímá, kde leží počátky konceptu úrovní detailu (LOD) v CityGML, doporučuji návštěvu muzea M.C. Eschera v holandském Haagu. Krom celé řady jiných děl ovlivněných matematickým bádáním (např: Moebius Strip II, 1963) se zde nachází i dílo z pohledu geomatiky zcela zásadní. Na rozsáhlém dřevorytu Metamorphosis II se totiž nachází výjev, který nejenže o několik desítek let předběhl svoji dobu z hlediska přístupu k 3D reprezentaci budov, ale i dnes nás stále může inspirovat při hledání plynulého přechodu mezi jednotlivými LOD.
M.C. Escher, Metamorphosis II, 1940, Escher Museum in Den Haag

ZÚ vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

6.2.2018 8:18   Zeměměřický úřad vypisuje výběrové řízení na VŠ geografa či geodeta se zájmem o GIS pro pozici Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí v Odboru ZABAGED.

Konkrétní informace najdete na přiloženém obrázku.

Prague INSPIRE Hackathon 2018

30.1.2018 10:57   Ve dnech 23. a 24. 1. 2018 proběhl v Praze další z řady tzv. INSPIRE Hackathonů, mající za cíl sezvat jak profesionály, tak studenty a nadšence v oblasti velkých otevřených dat (Big and Open Data) a za použití těchto dat spolu s otevřenými nástroji (Open Source) vytvořit novou aplikaci těchto dat v různých oblastech. Konkrétními oblastmi byly pro Prague INSPIRE Hackathon 2018 oblasti zemědělství, územního plánování, klimatologie, dopravy a udržitelného rozvoje.

V konkurenci 11 týmů ocenila mezinárodní porota ve složení: Marie-Françoise Voidrot (Open Geospatial Consortium), Martin Pelikán (ČZU Praha) a Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy ČR) na předních místech týmy, ve kterých hráli roli i zástupci KGM ze ZČU. Konkrétní názvy týmů a jejich složení, včetně umístění najdete níže:

1. Big Data for Fishery  – Karel Jedlička (ZČU), Dmitrij Kozuch, Petr Uhlíř
2. Extension and Enrichment of SPOI Knowledge Base – Raul Palma, Otakar Čerba (ZČU), Stein Runar Bergheim, Raitis Berzins
3. To Determine Fertilization Timing – Marcela Doubková, Apurva Kochar, Karel Jedlička (ZČU), Carl Gutbrod, Vojtěch Lukas, Michal Kraus

Více informací najdete na oficiálních stránkách Prague INSPIRE Hackathon 2018.

Prague INSPIRE Hackathon 2018

30.1.2018 10:57   Ve dnech 23. a 24. 1. 2018 proběhl v Praze další z řady tzv. INSPIRE Hackathonů, mající za cíl sezvat jak profesionály, tak studenty a nadšence v oblasti velkých otevřených dat (Big and Open Data) a za použití těchto dat spolu s otevřenými nástroji (Open Source) vytvořit novou aplikaci těchto dat v různých oblastech. Konkrétními oblastmi byly pro Prague INSPIRE Hackathon 2018 oblasti zemědělství, územního plánování, klimatologie, dopravy a udržitelného rozvoje.

V konkurenci 11 týmů ocenila mezinárodní porota ve složení: Marie-Françoise Voidrot (Open Geospatial Consortium), Martin Pelikán (ČZU Praha) a Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy ČR) na předních místech týmy, ve kterých hráli roli i zástupci KGM ze ZČU. Konkrétní názvy týmů a jejich složení, včetně umístění najdete níže:

1. Big Data for Fishery  – Karel Jedlička (ZČU), Dmitrij Kozuch, Petr Uhlíř
2. Extension and Enrichment of SPOI Knowledge Base – Raul Palma, Otakar Čerba (ZČU), Stein Runar Bergheim, Raitis Berzins
3. To Determine Fertilization Timing – Marcela Doubková, Apurva Kochar, Karel Jedlička (ZČU), Carl Gutbrod, Vojtěch Lukas, Michal KrausVíce informací najdete na oficiálních stránkách Prague INSPIRE Hackathon 2018.

Vytvořte aplikaci pro drony a vyhrajte za ní cenu

29.1.2018 10:30   I v letošním roce vyhlašuje Správa informačních technologií města Plzně soutěž nazvanou DronApp, jejíž cílem je motivace šikovných studentů k zájmu o bezpilotní letadla a také o další studium této problematiky na ZČU v rámci Certifikátového programu.

Úkolem studentů bude naprogramovat aplikaci na řízení dronu s přátelským uživatelským prostředím. 

Zaujalo Vás to? Více informací najdete ve výše uvedených odkazech.

Obhajoby v poločase

3.1.2018 12:52  
Letošní obhajoby v poločase se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2018. 

Přihlašovací tabulka (a zároveň program obhajob) pro přednášející (bakaláře a diplomanty) je k dipozici na Google dokumentech. Účast pochopitelně zkonzultujte s vašimi vedoucími.

Účast studentů, kteří právě nepíší závěrečnou práci, je také žádoucí. Mohou přispět postřehy z předchozích obhajob nebo načerpat informace pro obhajoby budoucí.

Mapový thriller na konec roku

28.12.2017 22:22  

Chcete sehnat nějaké rychlé prachy? S falzifikací map to nezkoušejte,  půjdou  po vás! Ledaže byste ji zvládli prodat do ... ale to už si přečtěte v následujícím článku:

How fake’ map of America almost fetched Christie’s $1.2 million

80 % všech dat se dá lokalizovat!

21.12.2017 9:48   Kolikrát jsem i já tuhle větu už zopakoval?-). Zrovna se ji chystám napsat do zprávy pro projekt DataBio, když tu si říkám, že bych mohl uvést zdroj. Zapínám vyhledávač a ... . Situace není jednoduchá, o to však zajímavější. Zájemcům o řešení hádanky: "Kdo to řekl první? A kolik je to tedy procent?" nabízím dva zajímavé odkazy (1, 2).

Geomatika a já - videa z roku 2017

12.12.2017 16:30  
Tak jako v minulých letech, i letos vytvořili studenti předmětu Úvod do geomatiky řadu zajímavých videí na téma Geomatika a já. Pokud jste se nedostali na letošní vánoční geoseminář, který začíná právě teď, v okamžiku publikace blogu, můžete si výběr toho nejzajímavějšího z letošních videí prohlédnout v playlistu na YouTube.

 Geomatika a já 2017

Pro zájemce, videa z minulých let (2016, 2015).

Karel Janečka jmenován členem ISO/TC 211

6.12.2017 12:41   Člen katedry geomatiky, Ing. Karel Janečka, Ph.D., byl jmenován členem ISO/TC 211/WG 9 Information management. Česká republika je v ISO zastoupena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), která K. Janečku do ISO/TC 211/WG 9 jmenovala.

Technické komise (TC) jsou základním pracovním orgánem, převážná většina norem vzniká v technických komisích. TC 211 stojí za normami řady ISO 19100 Geografická informace/Geomatika. Technické komise si dále zřizují méně početné skupiny expertů – tzv. pracovní skupiny – WG (Working Group). Při práci pracovní skupiny je možno nejlépe ovlivnit vznikající normu.

Vánoční geoseminář 2017

5.12.2017 21:05   Vážené studentky, studenti, kolegové, příznivci geomatiky,

dovolte mi vás pozvat na vánoční geoseminář, který proběhne v úterý 12.12.2017 od 16:30 v UN 656. Seminář tradičně začne promítáním videí na téma Geomatika a já připravených studenty prvního ročníku a hodnocením mentálních map vytvořených studenty předmětu Tematická kartografie. Další náplň semináře bude na všech nás zúčastněných, po skončení oficiální části může následovat i ...

EGOVERNMENT THE BEST 2017 a úspěch geomatiků

4.12.2017 12:25   Magazín Egovernment organizoval již dvanáctý ročník soutěže jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 20.11. 2017 v Obecním domě v Praze a významný úspěch zde zaznamenal tým realizátorů z Města Plzně Západočeské univerzity (konkrétně z KGM/VP6 na FAV), IS-Practice, EDIP, HSRS s aplikací VIZUALIZACE INTENZITY DOPRAVY V PLZNI. Za ní totiž získali 1. místo v kategorii "Projekty měst". Více informací najdete na https://www.egovernment.cz/inpage/best-2017/#, odkaz na samotnou aplikaci zde: intenzitadopravy.plzen.eu

Geoseminář v úterý 5. prosince

1.12.2017 13:42  
V rámci předmětu GeoWeb se uskuteční další díl Geosemináře. Hostem bude Martin Švec z HERE Maps (bývalé Nokia Maps), který pohovoří na téma mapové produkty v navigačních systémech a participativní tvorba map.

Geoseminář se uskuteční v úterý 5. prosince od 9:30 v učebně UN 659. Pozvěte prosím i vaše kolegy z jiných oborů, kteří by se mohli zajímat o digitální mapy.

Výzva pro zaměstnance i studenty v rámci projektu Erasmus+ pro partnerské země (mimo EU) pro rok 2018

30.11.2017 15:07  
Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI, EDF) může být přidělena na mobility studentů a zaměstnanců.  
Podporovány jsou:
 • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
 • Mobility studentů na praktickou stáž – v délce 2 až 12 měsíců
 • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce
Více informací najdete na: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2018/

Žádost se podává v češtině. Pokud Vás tato možnost zaujala, dejte vědět katedrálnímu koordinátorovi do 5. 12. 2017

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ 2018 pro studenty

29.11.2017 14:28   Bylo vyhlášeno výběrové řízení Erasmus+ 2018 pro studenty na akademický rok 2018/19 jak pro ZS
tak i LS. Toto řízení bude ukončeno 12. 2 . 2018. Více informací o programu Erasmus+ najdete na stránkách http://international.zcu.cz/erasmus/.

Pokud se budete chtít ucházet o místo v tomto programu, obraťte se na Vašeho katedrálního koordinátora.

S pozdravem,

Pavel Hájek

GIS bez DPZ a umelé inteligence? Nemožné!

16.11.2017 8:39  

Titulkem jsem se snažil shrnout obsah velmi zajímavého článku na serveru geoawesomeness.com:
The perfect storm called artificial intelligence and geospatial big data, který popisuje několik velmi zajímavých analýz velmi velkých DPZ dat.

Data ZČU na mapě otevřených dat

14.11.2017 21:15  
Datové sady, na jejichž tvorbě v rámci projektů SDI4Apps a Plan4all spolupracovala Katedra geomatiky ZČU, se objevily na Mapě otevřených dat.

Řádné volby do AS FAV pro období 2018 - 2020

6.11.2017 10:27   Dnes a zítra probíhají od 9:00 do 15:00 řádné volby do Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd (AS FAV) pro období 2018 - 2020. Více informací najdete na stránkách AS FAV, viz http://fav.zcu.cz/fakulta/akademicky-senat/volby/volby_senatni/2017/radne/index.html.

Přijďte podpořit Vašeho kandidáta, i na Vašem hlase záleží!

Vyhlášení 1. kola výběrového řízení pro INTER-18, tzv. „freemovers“

6.11.2017 10:20   Bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení pro projekt INTER-18, tzv. „freemovers“ (tj. na kalendářní rok 2018), týkající se studentů bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě.
Více informací a podmínky pro tuto mobilitu najdete na stránce http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/

Důležité: Termín přihlášení se do výběrového řízení je 5. 12. 2017, 12:00 u Vašeho katedrálního koordinátora mobilit, tj. u mne. Přihlášení se do výběrového řízení proběhne formou ústního pohovoru.

S pozdravem,

Pavel Hájek

Zvaná přednáška člena KGM na akci POOL 2017

30.10.2017 15:42   Minulý týden prohběhla akce POOL (Podzimní Olomouc) 2017, na kterou jsou zváni odborníci napříč republikou, aby studentům tamní Katedry geomatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci přednesli zajímavá témata. Letos mezi nimi zanechal významnou stopu i člen KGM, Ing. Karel Jedlička, Ph.D. s přednáškou na téma "Možnosti navigace uvnitř budov". 
Nestihli jste jeho přednášku? Máme pro vás skvělou zprávu! Můžete její nahrávku najít na youtube kanálu akce, konkrétně zde.

Zvaná přednáška člena KGM na akci POOL 2017

30.10.2017 15:42   Minulý týden prohběhla akce POOL (Podzimní Olomouc) 2017, na kterou jsou zváni odborníci napříč republikou, aby studentům tamní Katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci přednesli zajímavá témata. Letos mezi nimi zanechal významnou stopu i člen KGM, Ing. Karel Jedlička, Ph.D. s přednáškou na téma "Možnosti navigace uvnitř budov".
Nestihli jste jeho přednášku? Máme pro vás skvělou zprávu! Můžete její nahrávku najít na youtube kanálu akce, konkrétně zde.

Na výstavě "Rokycany a jejich mistr Jan" se podílela i KGM

30.10.2017 15:34   Západočeské muzeum pořádá v Rokycanech výstavu nazvanou "Rokycany a jejich mistr Jan", na které můžete shlédnout i videosekvenci ukazující tvorbu trojrozměrného modelu rodného domu mistra Jana Rokycany. Více informací naleznete na stránkách muzea zde.

Návštěva představitele australské Monash University Andrewa Peterse v České republice

24.10.2017 9:37  
Rád bych Vás informoval o návštěvě představitele australské Monash
University Andrewa Peterse v České republice (v pondělí 30. října
v Praze a v úterý 31. října v Brně). Během návštěvy bude pan Peters
pořádat (ve spolupráci s australskou vládní agenturou Austrade)
interaktivní seminář se studenty, kterým by chtěl představit
příležitosti ke studiu na této nejprestižnější australské univerzitě a
rovněž informovat o stipendijním programu, který univerzita směruje na
zahraniční studenty. Více informací v přiložených souborech.


Jedinečná příležitost pro studenty - výjezd do konce tohoto roku přes FreeMovers 2017

24.10.2017 9:12   Pokud uvažujete nad tím, že byste vyrazili do zahraničí (na více jak 30 dní, téměř kamkoliv na světě) a oddalovali jste tento krok, neváhejte! Do konce roku lze z projektu FreeMovers 2017 stále ještě vyjet!

Pro více informací kontaktujte svého katedrálního koordinátora.

Ústav výpočetní techniky v Brně vypisuje výběrová řízení

23.10.2017 9:10   Vedoucí skupiny GIS
Místo poštovní adresy hlásíte souřadnice GPS? Za nejlepší mapu v historii považujete tu digitální?
Pak čtěte dále: Hledáme koordinátora a integrátora interních i externích projektů webových GISů.
Vyvíjíme mapové a vizualizační aplikace určené desítkám tisíc uživatelů na Masarykově univerzitě i
mimo ni. Dovnitř univerzity se specializujeme na orientaci v prostorách a vizualizaci jejich
vybavení, pro externí projekty řešíme webové mapové aplikace na míru.

Základní podmínky:
Pracoviště: Ústav výpočetní techniky, Divize informačních systémů
Úvazek: pracovní poměr, plný event. částečný
Místo výkonu práce: Brno, Žerotínovo nám. 9
Přihlášky: do 9. 11. 2017
Nástup: dle dohody

Popis pozice:
- Řízení práce skupiny GIS, zabývající se vývojem a provozem interních aplikací pro správu a
vizualizaci prostorových dat na Masarykově univerzitě a řešením externě financovaných
projektů s GISovou složkou. Více informací na https://it.muni.cz/kategorie/mapy-a-
geograficke-informacni- systemy.
- Koordinace řešení interních a externích projektů z oblasti GIS.
- Koordinace komunikace s uživateli GISových systémů a aplikací.
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v geografii nebo informatice či příbuzném technickém oboru;
- zkušenost s vedením vývoje webových aplikací;
- znalost problematiky GIS (min. 3 roky praxe, širší rozhled);
- výhodou je znalost JavaScriptu, HTML, CSS, zkušenost s knihovnou OpenLayers 3 a nástroji
Google Closure, znalost Node.js, GIT, zkušenosti s technologiemi ESRI (ArcGIS for Server,
ArcGIS for Desktop, ArcGIS REST API), zkušenost s nástroji pro automatizaci vývoje (gulp,
grunt);
- analytické a logické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů, zájem a schopnost osvojovat
si nové znalosti;
- zodpovědnost, spolehlivost, schopnost vést a motivovat tým, schopnost komunikovat s
uživateli;
- znalost anglického jazyka na úrovni B2.

Nabízíme:
- tvůrčí a různorodou práci v univerzitním prostředí s možností dalšího odborného růstu;
- zázemí a zkušenosti celé Divize informačních systémů ÚVT MU, příjemný a odborně
fundovaný pracovní kolektiv;
- pružnou pracovní dobu;
- finanční ohodnocení odpovídající znalostem a odvedené práci;
- zaměstnanecké benefity (30 dní dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění).

Kontakt
Písemné nabídky doložené strukturovaným životopisem a motivačním dopisem v českém jazyce
přijímá Personálně-mzdové oddělení Ústavu výpočetní techniky MU, Botanická 68a, 602 00 Brno,
formou e-přihlášky (viz https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera- na-mu/volna- mista/36426).

Vývojář/ka GISových aplikací
Zapojte se do týmu vývojářů webových GISů a pracujte s námi na vývoji mapových a vizualizačních
aplikací. Vaše práce přinese desítkám tisíc uživatelů na Masarykově univerzitě i mimo ni orientaci
v prostorách univerzity a vizualizaci jejich vybavení.

Základní podmínky:
Pracoviště: Ústav výpočetní techniky, Divize informačních systémů
Úvazek: pracovní poměr (i částečný) nebo dohoda o pracovní činnosti
Místo výkonu práce: Brno, Žerotínovo nám. 9
Přihlášky: do 22. 10. 2017
Nástup: dle dohody

Popis pozice:
- Vývoj aplikací pro správu a vizualizaci prostorových dat na Masarykově univerzitě. Aplikace
slouží interním uživatelům i veřejnosti, a jsou postaveny na technologiích ESRI (ArcGIS), MS
SQL, JavaScript, Google Closure. Více informací na https://it.muni.cz/kategorie/mapy-a-
geograficke-informacni- systemy.
- Účast na celém životním cyklu softwarového vývoje od analýzy a návrhu až po testování a
údržbu.
- Vedení dílčích softwarových projektů.
Požadujeme:
- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v geografii nebo informatice či příbuzném
technickém oboru, pozice je vhodná i pro VŠ studenty v aktivním studiu;
- znalost JavaScriptu, HTML, CSS;
- výhodou je znalost problematiky GIS, zkušenost s knihovnou OpenLayers 3 a nástroji Google
Closure, znalost Python, Node.js, zkušenost s technologiemi ESRI (ArcGIS for Server, ArcGIS
for Desktop, ArcGIS REST API);
- analytické a logické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů, zájem a schopnost objevovat
a osvojovat si nové technologie a přístupy;
- zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost, samostatnost, schopnost týmové práce;
- v případě VŠ studenta/studentky bezproblémové studijní výsledky a zájem
o dlouhodobější spolupráci během studia (min. dva roky);
- znalost anglického jazyka alespoň na úrovni porozumění technické dokumentaci.

Nabízíme:
- tvůrčí a různorodou práci v univerzitním prostředí s možností získání praxe a dalšího
odborného růstu; práci je možno propojit s tématem bakalářské či diplomové práce;
- práci s nejnovějšími technologiemi;
- zázemí a zkušenosti celého ÚVT MU a univerzitní IT komunity, příjemný a odborně fundovaný
pracovní kolektiv Divize informačních systémů;
- pružnou pracovní dobu, kterou lze dobře kombinovat s VŠ studiem;
- finanční ohodnocení odpovídající znalostem a odvedené práci;
- zaměstnanecké benefity (30 dní dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění).

Kontakt
Písemné nabídky doložené strukturovaným životopisem přijímá Personálně-mzdové oddělení Ústavu
výpočetní techniky MU, Botanická 68a, 602 00 Brno, formou e-přihlášky (viz https://www.muni.cz/o-
univerzite/kariera-na- mu/volna-mista/36266).

Akce "Posviť si na budoucnost!" se blíží

19.10.2017 15:57  
Unikátní festival vzdělávání a práce, který nabízí studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na akci se představí zástupci středních škol Plzeňského kraje, všech fakult ZČU a taktéž zástupci zaměstnavatelů v regionu.  Celý festival bude interaktivní, aby se co nejvíce přiblížil studentům a poskytl informace zábavnou formou.
V pátek 10. 11. 2017 je připraven bohatý program od 9:00 – 14:00
V sobotu 11. 11. 2017 je připraven bohatý program od 9:00 – 12:00
Organizátorem akce jsou: 
 • Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni
 • Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
 • Správa informačních technologií města Plzně / Smart Edu
 • Info Kariéra – KCVJŠ Plzeň
Více informací viz http://smartedu.plzen.eu/ud%C3%A1lost/posvit-si-na-budoucnost/?instance_id=52

Prezentace a záznamy Plan4all části z Joint Conference 2017

16.10.2017 13:37   Skvělá zpráva! Na stránkách Plan4all je k dispozici přehled prezentací a také záznamy z jejich přednesení. Konkrétně je najdete na stránce:
http://www.plan4all.eu/2017/10/presentations-from-the-plan4all-conference-2017/

Cena Wernera von Siemense 2017

6.10.2017 9:51   Byla opět vyhlášena Cena Wernera von Siemense, která hledá a oceňuje nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy.

Vítězové si rozdělí odměny v celkové výši 1 000 000 Kč v následujících kategoriích, a navíc 10 000 Kč získá ten, kdo doporučí vítěze. Konkrétní pravidla soutěže najdete zde, níže je přehled možných výher.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč
Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
300 000 Kč

Nejlepší diplomová práce
1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce
1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší pedagogický pracovník
100 000 Kč

Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“
20 000 Kč studentka

Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“
20 000 Kč student
Doporučení vítěze
5 000 Kč doporučující


Počet přihlášených studentů od vedoucího práce není omezen.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu 2017 na www.siemens.cz/cenasiemens.

Záštitu soutěži opětovně poskytli místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

GeoSeminář - Nebojte se vyjet na stáž

5.10.2017 10:24   Na naší katedře a výzkumném programu je v těchto dnech na návštěvě dr. Ginta Majore, děkanka Inženýrské fakulty Univerzity aplikovaných věd (Inženierzinātņu fakultāte Vidzemes Augstskola) z lotyšské Valmiery, se kterou máme podepsanou Erasmus+ smlouvu. V úterý 10. 10. od 9:30 v rámci GeoSemináře nám paní děkanka představí nejen možnosti Erasmus stáží i studia na Univerzitě aplikovaných věd, ale i přiblíží proč je přínosné vyjet během studia na zkušenou do světa. GeoSeminář je vhodný pro studenty všech ročníků, kteří budou mít jedinečnou možnost se osobně setkat s vyučujícím z cílové instituce. GeoSeminář bude v anglickém jazyce. Všichni jste srdečně zváni.

GeoSeminář - Nebojte se vyjet na stáž

5.10.2017 10:24   Na naší katedře a výzkumném programu je v těchto dnech na návštěvě dr. Ginta Majore, děkanka Inženýrské fakulty Univerzity aplikovaných věd (Inženierzinātņu fakultāte Vidzemes Augstskola) z lotyšské Valmiery, se kterou máme podepsanou Erasmus+ smlouvu. V úterý 10. 10. od 9:30 v rámci GeoSemináře nám paní děkanka představí nejen možnosti Erasmus stáží i studia na Univerzitě aplikovaných věd, ale i přiblíží proč je přínosné vyjet během studia na zkušenou do světa. GeoSeminář je vhodný pro studenty všech ročníků, kteří budou mít jedinečnou možnost se osobně setkat s vyučujícím z cílové instituce. GeoSeminář bude v anglickém jazyce. Všichni jste srdečně zváni. Seminář proběhne v místnosti UN657.

KGm spolupořádá Semináři k novému katastrálnímu mapování, přijďte se podívat!

3.10.2017 14:10   Katedra geomatiky společně s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým pořádá pro studenty a absolventy Geomatiky a pracovníky Odboru obnovy katastrálního operátu a další odbornou veřejnost seminář k novému katastrálnímu mapování.

Ten se uskuteční dne 9. 10. 2017 od 9.00 hod v zasedací místnosti děkanátu FAV, UC 143, Technická 8. Na tomto semináři vystoupí např. Radek Makovec, Jana Zaoralová, Václav Šafář či Václav Čada.

Těšíme se na Vás,

organizační výbor semináře.

KGM spolupořádá Semináři k novému katastrálnímu mapování, přijďte se podívat!

3.10.2017 14:10   Katedra geomatiky společně s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým pořádá pro studenty a absolventy Geomatiky a pracovníky Odboru obnovy katastrálního operátu seminář k novému katastrálnímu mapování.

Ten se uskuteční dne 9. 10. 2017 od 9.00 hod v zasedací místnosti děkanátu FAV, UC 143, Technická 8. Na tomto semináři vystoupí např. Radek Makovec, Jana Zaoralová, Václav Šafář či Václav Čada.

Těšíme se na Vás,

organizační výbor semináře.

Přihlašte se na naší konferenci, neprohloupíte!

26.9.2017 8:20   Ještě dnes je možno se přihlásit jako účastník na 21. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), desátý ročník Geomatiky v projektech 2017 a druhá výroční konference asociace Plan4All, které se budou konat 4. až 5. října 2017 pod spojeným názvem ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel, ve Šťáhlavech u Plzně.

Program naleznete zde: https://kgm.zcu.cz/geomatics-in-projects-2017/programme/

Přihlašovací formulář pak zde: registrace účastníka

Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu *Erasmus+ studijní stáže - 3.kolo*

18.9.2017 13:51   Vyhlašuje se dodatečné výběrové řízení na studentskou mobilitu Erasmus+ studijní stáže - 3.kolo, na neobsazená místa z meziinstitucionálních Erasmus+ smluv na ak. rok 2017/2018 - letní semestr.

Termín pro kontaktování koordinátora mobilit KGM ohledně výběrového řízení pro toto kolo je stanoven na pátek 6.10.2017.

Hry o trůny & GIS

12.9.2017 21:53   Zajímavý tutoriál k gvSIG Desktop inspirovaný seriálem Hry o trůny:

https://blog.gvsig.org/2017/07/12/learning-gis-with-game-of-thrones-free-book/

Možná by stálo za to udělat podobný tutoriál inspirovaný seriálem Okresní přebor a zkusit zjistit, jestli ty Psojedy na té mapě skutečně nejsou... ;)

INSPIRE Hack 2017 úspěšný pro geomatiku!

7.9.2017 16:30   Tým vedený Karlem Jedličkou zvítězil v letošním ročníku INSPIRE Hackathonu s tématy "Open Data, Volunteered Geographic Information and Citizen Observatories", gratulujeme! Tým vytvořil dvě webové aplikace:

 • 3D OLU - perspektivní vizualizace Open Land Use pro Evropu nad digitálním modelem reliéfu (EU-DEM). Zajímavá je na této aplikaci možnost připojit do vizualizace libovolnou WMS službu (pokud je ve WGS-84).
 • Farma Rostěnice - ukazuje data (sklon, orientace svahu, vegetační a topografický index), ze kterých je počítán výnosový potenciál polí pro farmu Rostěnice (jednoho z pilotních území projektu DataBio).

Zájemce o podrobnější zprávu z akce, konané letos již v rámci workshopů INSPIRE Conference, odkazujeme na informace přímo na stránkách pořadatele, asociace Plan4All (http://www.plan4all.eu/inspire-hack-2017/).

Informace o stipendiích do Mexika pro studenty

4.9.2017 10:43  
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vám předáváme informaci o vypsání stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 5. prosince 2018).

Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury  (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1,) nejpozději do 19. září 2017 do 12:00 hod.

Pro rok 2018 je České republice nabídnuto 5 stipendijních míst.

Informace je zveřejněna na našich webových stránkách, http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26

Co dělá geomatik o prázdninách?

16.8.2017 11:38   Již tradičně o prázdninách čelím poznámkám typu: "ty jó, ty máš prázdniny, ty se máš, to vy celé dva měsíce nic neděláte, viď?". Už jsem rezignoval a odpovídám ve stylu: "to víš, nestíhám se přesouvat mezi mořem, horama a divokou vodou, oblíbenou hospůdkou, atp."

Někdy ale, když se zatáhne, prší, a všechny fotky z dovolené už jsou přebrané, tak i se dostanu k zajímavým aktivitám. Koneckonců i vy můžete sledovat, jak si vede náš tým, složený ze zástupců ZČU, Mednelovy univerzity a firem HSRS a BOSC, vede s aplikacemi vizualizujícími 3D data na právě probíhajícím INSPIRE Hack 2017.


Nabídka spolupráce se Západočeským institutem pro ochranu a dokumentaci památek

3.8.2017 11:03   Firma ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek hledá spolupracovníky na pozici geodet / dokumentátor. Pracovní náplní je především geodetická spolupráce při provádění archeologických a stavebně historických výzkumů.

Pro více informací navštivte stránky http://www.zip-ops.cz, nebo kontaktujte přímo pana ředitele Mgr. Radka Širokého, Ph.D. na rsiroky AT zip-ops.cz

Automatizované vyhodnocování budov z dat dálkového průzkumu

2.8.2017 9:03   Zajímavý článek o automatizovaném vyhodnocování budov z laserového mračna bodů a z mračna bodů vytvořeného z fotogrammetrie (+ porovnání obou metod) vyšel na webu GIM-international, včetně odkazu na další čtení zde:

Maltezos, E., Ioannidis, C., 2015. Automatic detection of building points from Lidar and dense image matching point clouds. In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, La Grande Motte, France, Vol. II-3/W5, pp. 33-40. doi:10.5194/isprsannals-II-3-W5-33-2015

Doporučuji nahlédnout, ve webovém článku inzerované obrázky najdete až v ISPRS originálu článku.

Zažijte studijní (i jiné) zážitky s programem FreeMovers

13.7.2017 11:04   Uvažovali jste vyjet v rámci studia na nějakou instituci po dobu min. 30 dní a sháníte financování? Dejte vědět Vašemu katedrálnímu koordinátorovi mobilit a přihlašte se, nebudete litovat :-)...

Brigáda na oddělení GIS Krajského úřadu Plzeňského kraje

16.6.2017 10:04   Oddělení GIS Krajského úřadu Plzeňského kraje má zájem o novou pracovní sílu (jako záskok za mateřskou dovolenou) formou Dohody o pracovní činnosti v rozsahu cca 2 dny v týdnu (maximálně však 4 hodiny denně). Podmínky se dají přizpůsobit.

Případní zájemci mohou kontaktovat Elišku Pečenkovou na e-mailu eliska.pecenkova-AT-plzensky-kraj.cz

Chcete pracovat pro firmu Bosch?

16.6.2017 10:00   Je pro vás zajímavé pracovat pro velkou mezinárodní firmu? A chtěli byste pracovat v Německu?Firma Robert Bosh GmbH momentálně vypisuje celou řadu pracovních míst viz zde.

A pokud byste měli dne 22. 6. 2017 cestu kolem města Abstatt (blízko Stuttgartu), můžete se tam zastavit na akci nazvané "Bring a friend" a dozvědět se mnohem více.

Pro bližší info nejen o výše uvedené akci kontaktujte Markétu Pokornou na Marketa.Pokorna-AT-de.bosch.com

Zajímavé pracovní pozice od Intergraph CS s. r. o.

13.6.2017 13:35   Intergraph CS s.r.o., divize Hexagon Safety & Infrastructure vypisuje výběrové řízení na tři zajímavé pozice (informace vždy v odkazu):

Software specialista, oblast krizového řízení

Vývojář pro C#/.NET, JavaScript a Java

Software specialista, oblast GIS

Pozvánka na seminář Aproximace vektorových polí - Radiálni bázové funkce

12.6.2017 9:49   Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

si dovoluje pozvat členy akademické obce i odbornou veřejnost na přednášku
Aproximace vektorových polí, kterou přednese Ing. Michal Šmolík.

Na semináři bude popsán postup aproximace vektorových polí pomocí Radiálních bázových funkcí. Při aproximaci bude představen způsob vhodného umístění řídících bodů pro RBF aproximaci. Samotná aproximace využívá Lagrangeovy multiplikátory pro zachování přesné pozice kritických bodů ve vektorovém poli. Bude diskutováno o kvalitě výsledné aproximace a i o možném využití při kompresi vektorových dat.

Datum konání: 20. června 2017
Čas konání: 13:00

Místo konání: zasedací místnost UN 309, Technická 8, Plzeň (budova FAV)

Přednáška je pořádána v rámci semináře Centra počítačové grafiky a vizualizace

Státní pozemkový úřad vypisuje 2 služební místa na pozice v oddělení GIS

7.6.2017 13:19  
Více informací viz přiložené obrázky:Student GIS Projekt 2017

6.6.2017 9:35   Zpracovávali jste zajímavé téma pomocí Esri či Envi technologie a chcete o tom dát vědět? Jendou z možností je konference Student GIS Projekt 2017, která se koná 13. 9. 2017 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.

Více informací, včetně přihlášky najdete na https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/student-gis-projekt-2017

Geomatika v projektech 2017

29.5.2017 14:38  
Rok se s rokem sešel a blíží se další ročník konference Geomatika v projektech. Konference zůstává ve spojení s konferencí ISAF a Plan4all a bude se konat jako obvykle v prvním celém říjnovém týdnu (4. - 5. 10. 2017) na zámku Kozel. Již nyní můžete začít uvažovat nad tématem pro příspěvek. Přihláška účastníka bude spuštěna do 14 dnů.

účastníci Joint Geomatics in Projects, ISAF and Plan4All conference 2016

Pocitová mapa Plzně

25.5.2017 9:59   Chcete-li zjistit, co je to pocitová mapa nebo chcete-li se aktivně zapojit do jejího vytváření, mrkněte na její web.

Vyhlášení výběrového řízení na post analytik IKT v Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK v Praze

24.5.2017 14:45  
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na pracovní místo v 11. platové třídě

Pozice:
analytik IKT v Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK v Praze

Popis pozice:
- administrace databáze a podíl na vývoji geografického informačního systému Geonames (Oracle, Microstation).
- administrace a vývoj databáze Jména světa (PostgreSQL a ArcGIS).
- řešení problémů uživatelů, příprava návodů.

IT znalosti a dovednosti:
- základy práce v Microstation a ArcGIS,
- znalost základů SQL; databází PostgreSQL a Oracle.
- znalost prostředí Windows a běžných kancelářských programů.

Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání, se zaměřením na kartografii, geomatiku, geografii, databáze, příp. onomastiku
- vynikající znalost českého jazyka, němčina nebo angličtina vítána
- komunikativnost slovem i písmem

Praxe:
GIS, praxe se správou databází prostorových dat, se zpracováním prostorových dat.

Nabízíme:
- pracovní poměr na plný či zkrácený úvazek na dobu určitou (zástup za prac. s dlouhodbou pracovní neschopností),
- práci ve státní správě s garancí dodržování zákonů a etického kodexu v pracovně-právních vztazích,
zajímavou a tvůrčí práci s možností dalšího profesního rozvoje,
- odměňování v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10, platový stupeň dle zápočtu praxe, s možností osobního - ohodnocení v závislosti na úspěších plnění pracovních úkolů,
- systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní doba, závodní stravování)


Požadované dokumenty:
- žádost o přijetí do pracovního poměru s popisem motivace,
- strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 31. května nebo dle dohody

Bližší informace k pracovní náplni a odborným požadavkům poskytne:

pí Irena Švehlová, prom. fil., e-mail:irena.svehlova-AT-cuzk.cz

Ještě jedna nabídka především pro studenty územního plánování

23.5.2017 9:45  
Cituji z emailu, který přeposlal kolega Ing. Ivo Šašek, CSc. z Úhlava, o.p.s.

Vážení odběratelé novinek programu ESPON,

rádi bychom Vás informovali o nabídce stáží pro program v Lucembursku, neboť ESÚS hledá do svého mezinárodního týmu dva stážisty z řad akademiků na dobu pěti měsíců.

Konečný termín pro přihlášení je 30. června 2017. Akademici by měli být nejlépe z oboru územního plánování, geografie, regionální ekonomie, evropských studií, politických věd, veřejné správy, finančního řízení, komunikace a jiných relevantních oborů.

Více informací naleznete na webových stránkách programu

Universidade da Coruña vypisuje stipendia pro studenty na jejich letní školy pro rok 2017

22.5.2017 9:24   Oficiální text koordinátora z Universidade da Coruña:

*Universidade da Coruña* has published the*call for scholarships* to attend the*International Summer School 2017.*

These scholarships will cover tuition fees, accommodation and meals. **

Please check the details on : https://www.udc.es/iss/actualidade/2017/scholarships2017.html

Students who do not fulfil the requirements for these scholarships can be beneficiaries of a 50% fees discount and or early-bird fees.

Hence, this is a great opportunity to have new experiences in an international environment in A Coruña (Spain).

Our website : http://www.udc.es/iss

Courses 2017: <http://www.udc.es/iss/courses/courses_2017/>http://www.udc.es/iss/courses/courses_2017/

Follow and share our facebook page : https://www.facebook.com/internationalsummerschool.UDC/ <https://www.facebook.com/internationalsummerschool.UDC/>

Obhajoby nanečisto ZRUŠENY

10.5.2017 10:25  
Zítřejší obhajoby nanečisto se z důvodu nezájmu účastníků ruší. V současné době je přihlášený pouze jediný student.

SDI4Apps

9.5.2017 9:51  
V minulém týdnu byl úspěšně obhájený mezinárodní projekt SDI4Apps - Uptake of open geographic information through innovative services based on linked data, který koordinovala Katedra geomatiky Západočeské univerzity, jmenovitě Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D.
Výstupy z SDI4Apps, včetně pilotních aplikací (například Open Land Use nebo Smart Points of Interest), jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Geoseminář obhajoby nanečisto 2017

3.5.2017 15:10   Vážené studentky a studenti, letošní obhajoby nanečisto proběhnou příští čtvrtek (11.5. 2017) od 9 hodin v UN 656. Po domluvě se svými vedoucími se prosím vepište do google tabulky.

Webinář o tvorbě 3D modelů z fotografií

27.4.2017 18:23   Zajímavý webinář o tvorbě 3D modelů z fotografií se odehraje příští čtvrtek. Neváhejte se přihlásit. Pozor na časové pásmo, našeho času to bude začínat v 20:00, jestli se nepletu :-).

Webinář o tvorbě 3D modelů z fotgrafií

27.4.2017 18:23   Zajímavý webinář o tvorbě 3D modelů z fotografií se odehraje příští čtvrtek. Neváhejte se přihlásit. Pozor na časové pásmo, našeho času to bude začínat v 20:00, jestli se nepletu :-).

Fulbrightovo stipendium pro studenty na rok 2018/2019

24.4.2017 10:34   Vážení studenti,
rád bych vás informoval o možnosti využití Fulbrightova stipendia (USA) pro rok 2018/2019.
Studentská stipendia jsou vypsána pro pobyt trvající max. 10 měsíců, termín přihlášek je 1. 9. 2017.

Podrobné informace:
Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA: pro vysokoškolské studenty z ČR - po ukončení bakalářského studia. Podmínkou jsou dobré studijní výsledky, úspěšně složené testy TOEFL a GRE a kvalitně vypracovaná přihláška (zejména cíle studia v USA). Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. září na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu maximálně deseti měsíců s možností studovat pouze jeden školní rok jako „non-degree“ student nebo - už s podporou jiných zdrojů - dokončit víceletý Master‘s či Ph.D. program. Novinkou je od roku 2018/2019 nemožnost žádat o stipendia pro stuium programu LLM pro právníky.

Podrobnosti včetně přihlášky jsou na: http://www.fulbright.cz/stipendium-pro- postgradualni-studium

Geoseminář na téma uplatnění absolventa oboru Geomatika v praxi

24.4.2017 8:27   V rámci geosemináře 2. 5. 2017 od 11:10 v UC 234 představí absolventka geomatiky Jana Hejdová projekty, na kterých pracuje, zaměří se na popis rolí v projektech a profesní růst v oboru.

Vyhlášení soutěže Student GIS Projekt

12.4.2017 16:35   Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení jedenáctého ročníku soutěže Student GIS Projekt – soutěže pro studenty, kteří v rámci svých seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních prací využili software Esri nebo ENVI. Záštitu nad letošním ročníkem převzala Česká zemědělská univerzita v Praze, kde se soutěž dne 13. 9. 2017 uskuteční.

Termín pro podání přihlášek do soutěže je 15. 6. 2017.

Prosíme o předání této informace Vašim studentům, kolegům či spolužákům, o nichž víte, že pracují na zajímavém projektu a mohli by se do této soutěže přihlásit. Základní informace o soutěži naleznete na plakátu nebo webových stránkách soutěže.


1 | 2 | »
© geoinformacia.sk CMS Toolkit