http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

        

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

ČHMÚ ovzduší - Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

16.7.2018 2:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Slope DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Slope_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SurfaceDifference DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SurfaceDifference DMR 5G je veřejná služba určená pro výpočet rozdílu mezi zadaným povrchem (vloženým tvarem) a povrchem terénu reprezentovaného digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (polygonu) nebo po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Aspect DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Aspect _DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovené orientaci svahu (v zadaném rozsahu azimutů) nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší (WFS)

16.7.2018 2:00   Stahovací služba pro vrstvu zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationRange_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

Lokální síť monitorující proudění CO2 - CarbonNet

16.7.2018 2:00   Lokální síť Carbonet pro monitorování výstupu přírodního oxidu uhličitého v západních Čechách.

CENIA - Provozovny ohlašovatelů do IRZ 2004-2016

13.7.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s provozovnami ohlašovatelů do IRZ podle OKEČ (CZ-NACE), E-PRTR a IPPC za roky 2004-2016.

Imisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanic

13.7.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, [µg.m-3],O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, [µg.m-3],O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2013–2015 [µg.m-3],PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3],NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3],2) Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km:Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km,3) síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO.4) zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

Provozovny ohlašovatelů do IRZ (WFS)

13.7.2018 2:00   Stahovací služba pro aktuální datovou sadu z databáze údajů o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech (odpadech a odpadních vodách).

Letecké snímky mimovegetační snímkování

10.7.2018 2:00   Služba obsahuje aktuální barevnou mimovegetační ortofotomapu Prahy z posledního dostupného leteckého snímkování ve formě mapové cache.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

4.7.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v 12-leté periodě, především efemérní biotopy tak může pominout. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

GNSS dráhy družic a parametry rotace Země

4.7.2018 2:00   Dráhy GNSS družic a parametry rotace Země založené na zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) v rychlém či ultra-rychlém módu zpracování.

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

4.7.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v 12-leté periodě, především efemérní biotopy tak může pominout. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem

4.7.2018 2:00   Relativní supravodivý gravimetr OSG-050 vyrobený GWR Instruments, Inc. v USA provádí kontinuální měření změn tíhováho zrychlení s intervalem záznamu 1 sekunda v gravimetrické laboratoři Pecný od roku 2007. Data jsou distribuována do IGETS (Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy).

Aktualizace základního mapování biotopů

4.7.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) ve dvanáctiletém cyklu; zahájení aktualizace v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Časové řady troposférických parametrů z GNSS dat

4.7.2018 2:00   Časové řady troposférických parametrů ze zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) a regionálních sítí - EPN (Permanentní sítě EUREF) v Evropě a VESOG, GEONAS, CZEPOS v České republice.

Časové řady souřadnic GNSS stanic

4.7.2018 2:00   Časové řady souřadnic jsou výsledkem zpracování GNSS měření podmnožiny stanic EPN (Permanentní síť EUREF) nebo CZECH - GNSS sít v České republice - VESOG, GEONAS a CZEPOS. Obsahuje denní řešení EUREF zpracování nebo EUREF reanalýzy.

Opakovaná měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry

4.7.2018 2:00   Opakovaná měření tíhového zrychlení na 5 absolutních tíhových bodech v České republice jsou prováděna absolutními gravimetry FG5 č. 215 a FG5X č. 251 vyrobenými Micro-g LaCoste, Inc. v USA. Data jsou distribuována do databáze AGrav.

GNSS měření PPGNET

4.7.2018 2:00   Síť permanentních GNSS stanic v Řecku provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný a Karlovou univerzitou v Praze, Matematicko-fyzikální fakultou, katedrou geofyziky v úzké spolupráci se Seismologickou laboratoří Univerzity v Patrasu.

GNSS měření VESOG

4.7.2018 2:00   Výzkumná a experimentální síť permanentních GNSS stanic provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný ve spolupráci s více akademickými a výzkumnými institucemi v České republice: Vysokým učením technickým v Brně, Universitou Palackého v Olomouci, VŠB-Technickou universitou Ostrava, Západočeskou universitou v Plzni, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce.

Radiometrické anomálie

2.7.2018 2:00   Databáze obsahuje údaje o anomálních hodnotách přirozené radioaktivity, zjištěné při povrchové prospekci radioaktivních surovin. Sestává ze dvou dílčích databází:1) radiometrické objekty (RO) - obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.2) radiometricky anomální území (ANUZ) - vznikla zpracováním dílčí databáze radiometrických objektů do mapy v měřítku 1 : 50 000 a její digitalizací. Obsahuje obrysy celkem 3 420 skupin radiometrických objektů geneticky nebo územně spolu souvisejících. Hodnocení objektů z hlediska radiační zátěže je provedeno do tří kategorií v závislosti na četnosti anomálií, jejich hodnotách, rozměrech, strukturně tektonické pozici a koncentraci uranu v horninovém prostředí.

INSPIRE - Síť profilů sledování jakosti povrchových vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice): sedimentů, plavenin, bioty - biofilmu, bentických organismů, ryb a denní odběry vzorků pro stanovení množství plavenin.

INSPIRE - Síť stanic povrchových vod - průtoky

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění vodoměrných stanicVíce než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření.Data z těchto stanic se ukládají do Centrální režimové databáze množství povrchových vod, kterou spravuje oddělení Hydrofondu a bilancí.

INSPIRE - Síť objektů sledování hladin podzemních vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní. V současné době je většina objektů osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo přenosem dat, které měří 1x denně.Původně vrty sledovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně.Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení Hydrofondu a bilancí.

INSPIRE - Síť objektů sledování jakosti podzemních vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů a pramenů, ve kterých byly prováděny 2x ročně odběry vzorků podzemních vod v rámci programu situačního monitoringu podzemních vod

INSPIRE - Síť objektů sledování vydatností podzemních vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění pramenů se sledováním vydatností. V minulosti všechny prameny pozorovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně. V současné době se ještě část pramenů pozoruje tímto způsobem a část je osazena přístroji s četností měření 1x denně.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení Hydrofondu a bilancí.

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

29.6.2018 2:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Kolektory

29.6.2018 2:00   Kolektory 2. a 3. kategorie na území hl. m. Prahy

CENIA - Hustota zalidnění v obcích ČR (2004-2018)

28.6.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s hustotou zalidnění v jednotlivých obcích ČR. Hustota zalidnění v obcích České republiky vypočítaná na základě dat z veřejné databáze ČSÚ.

Seismická stanice Praha - historické záznamy

28.6.2018 2:00   Historické seismogramy ze stanice Praha. Nekontinuální data uložená na papírových záznamech od roku 1927 do devadesátých let minulého století.

Seismická data PSLNET (Patras Seismic Laboratory Network)

28.6.2018 2:00   Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Univerzitou v Patrasu provozuje od roku 1997 síť seismografů v západním Řecku, které jsou součástí celořecké seismické sítě stanic (HUSN).

Seismická stanice Praha - novodobé záznamy

28.6.2018 2:00   Digitálně registrované seismogramy od poloviny 90 let do současnosti. Staré elektrodynamicke seismografy Kirnos byly v roce 2004 nahrazeny moderním širokopásmovým seismografem Guralp.

Originální seismická data PSLNET

27.6.2018 2:00   Seismická data ze sítě MFF UK v západním Řecku od roku 1997

Platný územní plán

27.6.2018 2:00   Výkresová část Územního plánu SÚ hl. m. Prahy ve stavu po poslední aktualizaci (zahrnuje poslední schválené a vydané změny a úpravy ÚP). Obsahuje celkem 12 výkresů, z nichž jedenáct je zobrazeno v měřítku 1:10 000 a jeden v měřítku 1:25 000. Prostorové rozlišení výkresů je odvozeno od použitého měřítka. U výkresů většího měřítka představuje 1 pixel hodnotu 0,25 m (příp. 0,5 m). Rastr výkresu v měřítku 1:25 000 má velikost pixelu 0,625 m.Výkresy se aktualizují nepravidelně na základě požadavku OUP MHMP, zpravidla po vydání většího množství změn.

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

27.6.2018 2:00   Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500)

27.6.2018 2:00   Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 500 000. Tato mapa popisuje převažující radonový index geologického podloží: 1. Nízký (mezozické a terciérní sedimentární horniny), 2. Přechodný (kvartérní sedimentární horniny), 3. střední (metamorfované horniny a paleozoické sedimenty), 4. Vysoký (magmatické horniny, s výjimkou prevariských granitoidů – střední index), 5. Tektonické linie, 6. Hranice krajů

Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000

26.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazující inženýrskogeologické rajony v České republice v měřítku 1 : 500 000 a při přiblížení v měřítku 1 : 50 000.

Náchylnost svahu k sesouvání

26.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazující náchylnost svahu k sesouvání na území České republiky.

Oblasti mapování svahových nestabilit

25.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazující přehled oblasti mapování sesuvů na území České republiky.

Komplexní radonová informace

25.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky České republiky.

Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 (rastr)

22.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba pro zpřístupnění hydrogeologické mapy České republiky v měřítku 1:50 000.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Odry (flooded areas)

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Dunaje (APSFR)

20.6.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

WFD Oblasti povodí

20.6.2018 2:00   Vrstva obsahuje vymezení oblastí hlavních povodí České republiky (oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry) formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí oblasti povodí definuje vyhláška 393/2010 Sb. o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

WFD Útvary podzemních vod

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů podzemních vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary podzemních vod vedené v evidenci ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Labe (flooded areas)

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

Útvary podzemních vod

20.6.2018 2:00   Evidence obsahuje údaje o vymezení a charakteristikách útvarů podzemních vod v ČR. Vodní útvar je dle vodního zákona definován jako vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. Útvary podzemních vod jsou vymezeny v hloubkové svrchní, základní a hlubinné vrstvě a jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vrstvách hydrogeologických rajónů (svrchní vrstvy kvartérních sedimentů a coniaku, základní vrstvy a hlubinné vrstvy bazálního křídového kolektoru). Útvary podzemních vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu a číselném identifikátoru, názvu a číselném identifikátoru hydrogeologického rajonu, a jejich příslušnosti k mezinárodní oblasti povodí, dílčímu povodí, správci povodí, správnímu obvodu kraje, popřípadě krajů. Aktuální vymezení útvarů povrchových vod je určeno vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Dunaje (flooded areas)

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - linie

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva linie představuje znázornění útvarů povrchových vod tekoucích v modelu multipart bez virtuálních úseků.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - polygony

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva polygonů představuje znázornění povrchových vod stojatých.

Vrstevnice

20.6.2018 2:00   mapová služba obsahuje vrstevnice v intervalu 1 metru a zvýrazněné vrstevnice po 5-ti metrech s kótou

WFD Oblasti dílčích povodí

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení dílčích povodí na území České republiky, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí povodí určuje Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - centrlinie

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000

19.6.2018 2:00   Soubor geologických map Království českého tvoří 38 ručně kolorovaných mapových listů z let 1853 až 1863. Hlavním iniciátorem, koordinátorem a editorem tohoto mapovacího projektu byl Wilhelm Haidinger, první ředitel Říšského geologického ústavu (GBA) ve Vídni. Pravý dolní okraj většiny mapových listů je signován Haidingerem a souhrnně jsou mapy datovány rokem 1863, proto také bývá tento soubor označován jako “Haidingerovy mapy”. K dispozici jsou tyto informace: název mapového listu, jméno autora a odkaz do mapového archivu ČGS.

UWWTD - Citlivé obasti

19.6.2018 2:00   Povrchové vody na území České republiky jsou podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů všechny vymezeny jako citlivé oblasti.

Geologie pro zvídavé - zkameněliny (AR)

18.6.2018 2:00   Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) fotografií v brožuře "Zkameněliny" edice "Geologie pro zvídavé". Vizualizuje jednotlivé organismy - rostlinné i živočišné, z nichž se zkameněliny vytvořily, a napomáhá pochopení procesu fosilizace a petrifikace. Vhodné i jako výukový materiál.

Česká regionální seismická síť - ÚFZ

15.6.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě - stanice provozované Ústavem fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Chemismus povrchových vod (2007-2010)

15.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje přehled o plošném chemismu povrchových vod v ČR v letech 2007-2010.

Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (rastr)

13.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění geologických map v měřítku 1:200 000 z území ČR.

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

13.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotážně proměřených vrtech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Indexy Geologické mapy České republiky 1 : 50 000

12.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující indexy geologické mapy v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem / Continuous observations by superconducting gravimeter

12.6.2018 2:00   Relativní supravodivý gravimetr OSG-050 vyrobený GWR Instruments, Inc. v USA provádí kontinuální měření změn tíhováho zrychlení s intervalem záznamu 1 sekunda v gravimetrické laboratoři Pecný od roku 2007. Data jsou distribuována do IGETS (Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy).Relative superconducting gravimeter OSG-050 manufactured by GWR Instruments, Inc. USA. It provides continuous measurement of gravity variations with sampling rate of 1 sec at the gravimetric station Pecny since 2007. Data are distribued to IGETS (International Geodynamics and Earth Tide Service).

Časové řady troposférických parametrů z GNSS dat / Time series of GNSS-based tropospheric parameters

12.6.2018 2:00   Časové řady troposférických parametrů ze zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) a regionálních sítí - EPN (Permanentní sítě EUREF) v Evropě a VESOG, GEONAS, CZEPOS v České republice. Time series of tropospheric parameters by analysing of GNSS observations from a global IGS (International GNSS Service) network and regional networks - EPN (EUREF Permanent Network) in Europe and VESOG, GEONAS and CZEPOS in Czech Republic.

Časové řady souřadnic GNSS stanic / GNSS station coordinate time series

12.6.2018 2:00   Časové řady souřadnic jsou výsledkem zpracování GNSS měření podmnožiny stanic EPN (Permanentní síť EUREF) nebo CZECH - GNSS sít v České republice - VESOG, GEONAS a CZEPOS. Obsahuje denní řešení EUREF zpracování nebo EUREF reanalýzy.Coordinate time series based on analysing GNSS observations from a subset of EPN (EUREF Permanent Network) or CZECH - GNSS networks in Czech Republic - VESOG, GEONAS, CZEPOS. It includes daily solutions from EUREF processing or EUREF reanalyses.

Opakovaná měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry / Repeated measurements of gravity acceleration by absolute gravimeters

12.6.2018 2:00   Opakovaná měření tíhového zrychlení na 5 absolutních tíhových bodech v České republice jsou prováděna absolutními gravimetry FG5 č. 215 a FG5X č. 251 vyrobenými Micro-g LaCoste, Inc. v USA. Data jsou distribuována do databáze AGrav.Repeated measurements of gravity acceleration at five absolute gravity stations in the Czech Republic have been carried out by absolute gravimeters FG5 No. 215 and FG5X No. 251 manufactured by Micro-g LaCoste, Inc. USA. Data are distributed to AGrav database.

GNSS dráhy družic a parametry rotace Země / GNSS satellite orbits and Earth rotation parameters

12.6.2018 2:00   Dráhy GNSS družic a parametry rotace Země založené na zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) v rychlém či ultra-rychlém módu zpracování.Orbits of GNSS satellites and Earth rotation parameters based on analysis of GNSS observations from a global network of IGS (International GNSS Service) stations in rapid or ultra-rapid processing mode.

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (rastr)

12.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

12.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Odry(flooded areas)

11.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Odry (PFRA)

11.6.2018 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010.Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Odry (APSFR)

11.6.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Labe (APSFR)

11.6.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Dunaje(APSFR)

11.6.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

11.6.2018 2:00   WMS služba zobrazující Geomagnetickou mapu České republiky (K. Šalanský, 1995) v měřítku 1 : 500 000. Jsou zobrazeny plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Dunaje (PFRA)

11.6.2018 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010.Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Labe (PFRA)

11.6.2018 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010.Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Labe(flooded areas)

11.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

INSPIRE Protected sites - IUCN

8.6.2018 2:00   This data set contains spatial data for protected sites of the Czech Republic that match any of IUCN Protected Area Category. The protected sites in this data set are divided into IUCN categories according to the INSPIRE registry codelist (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Not all categories must be filled at a specific time; © NCA CR (AOPK ČR), 2018

INSPIRE Protected sites - other

8.6.2018 2:00   This data set contains two groups of spatial data:1) Buffer Zones. These Buffer Zones of Specially Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 37 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) to safeguard selected Specially Protected Areas in the Czech Republic against disturbing influences of the surroundings. 2) Contract Protected Areas. Contract Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 39 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) on the basis of a written contract concluded between the owner of the concerned land and the authority competent to their proclamation. It is proclaimed instead of Specially Protected Areas where suitable; © NCA CR (AOPK ČR), 2018

GNSS měření VESOG / GNSS observations VESOG

7.6.2018 2:00   Výzkumná a experimentální síť permanentních GNSS stanic provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný ve spolupráci s více akademickými a výzkumnými institucemi v České republice: Vysokým učením technickým v Brně, Universitou Palackého v Olomouci, VŠB-Technickou universitou Ostrava, Západočeskou universitou v Plzni, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce.Research and experimental network of permanent GNSS stations operated by the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, Geodetic Observatory Pecny in cooperation with more academic and research institutions in the Czech Republic: Brno University of Technology, Palacky University of Olomouc, Technical University of Ostrava, West-Bohemia University in Pilsen, Institute for atmospehric physics CAS, Military Geography and Hydrometeorologic Office Dobruska.

Časové řady troposférických zpoždění z GNSS dat / GNSS based time series of tropospheric delays

7.6.2018 2:00   Časové řady ze zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) nebo regionální - podmnožiny EPN (Permanentní sítě EUREF) nebo lokálního řešení CZECH z GNSS sítí v České republice - VESOG, GEONAS, CZEPOS. Time series based on processing of GNSS observations of global network of IGS (International GNSS Service) or regional - subset of EPN (EUREF Permanent Network) or local CZECH solution from GNSS networks in Czech Republic - VESOG, GEONAS, CZEPOS.

GNSS dráhy a parametry rotace Země / GNSS orbits and Earth rotation parameters

7.6.2018 2:00   Dráhy GNSS družic a parametry rotace Země založené na zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) jako rapid produkt nebo ultra-rapid produkt.Orbits of GNSS satellites and Earth rotation parameters based on processing of GNSS observations of global network of IGS (International GNSS Service) as rapid product or ultra-rapid product.

Vrtná prozkoumanost s mocností kvartéru

7.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje informace o mocnosti kvartéru ve vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem / Continual observations by superconducting gravimeter

7.6.2018 2:00   Relativní supravodivý gravimetr OSG-050 vyrobený GWR Instruments, Inc. v USA provádí kontinuální měření změn tíhováho zrychlení s intervalem záznamu 1 sekunda v gravimetrické laboratoři Pecný od roku 2007. Data jsou distribuována do IGETS (Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy).Relative superconducting gravimeter OSG-050 manufactured by GWR Instruments, Inc. USA. It provides continuous measurement of gravity variations with sampling rate of 1 sec at the gravimetric station Pecny since 2007. Data are distribued to IGETS (International Geodynamics and Earth Tide Service).

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

7.6.2018 2:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) je služba umožňující opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi.Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Digitální model reliiéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.

Časové řady souřadnic z GNSS / GNSS coordinate time series

7.6.2018 2:00   Časové řady souřadnic jsou výsledkem zpracování GNSS měření podmnožiny stanic EPN (Permanentní síť EUREF) nebo CZECH - GNSS sít v České republice - VESOG, GEONAS a CZEPOS. Obsahuje denní řešení EUREF zpracování nebo EUREF reanalýzy.Coordinate time series based on processing of GNSS observations of subset of EPN (EUREF Permanent Network) or CZECH - GNSS networks in Czech Republic - VESOG, GEONAS, CZEPOS. It include the daily solutions EUREF processing or EUREF reanalyse.

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Ortofotosnímky (OI)

7.6.2018 2:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Ortofotosnímky (OI) je služba umožňující opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi. Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Ortofoto České republiky. Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.

Opakovaná měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry / Repeated measurement of gravity acceleration by absolute gravimeters

7.6.2018 2:00   Opakovaná měření tíhového zrychlení na 5 absolutních tíhových bodech v České republice jsou prováděna absolutními gravimetry FG5 č. 215 a FG5X č. 251 vyrobenými Micro-g LaCoste, Inc. v USA. Data jsou distribuována do databáze A-grav.Repeated measurement of gravity acceleration at five absolute gravity stations in the Czech Republic are performed by absolute gravimeters FG5 No. 215 and FG5X No. 251 manufactured by Micro-g LaCoste, Inc. USA. Data are distributed to A-grav database.

GNSS měření PPGNET / GNSS observations PPGNET

7.6.2018 2:00   Síť permanentních GNSS stanic v Řecku provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný a Karlovou univerzitou v Praze, Matematicko-fyzikální fakultou, katedrou geofyziky v úzké spolupráci se Seismologickou laboratoří Univerzity v Patrasu.Network of Permanent GNSS Stations in Greece operated by the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, Geodetic Observatory Pecny and the Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Geophysics, in close cooperation with the Seismological Laboratory of University of Patras

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

6.6.2018 2:00   Soubor všech míst poskytování zdravotních služeb registrovaných poskytovatelů zdravotní péče s oprávněním dle zákona 371/2011.

Indexy Geologické mapy České republiky 1 : 50 000

6.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující indexy geologické mapz v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR

5.6.2018 2:00   Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let -povodí Dunaje (flooded areas)

5.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR / National Register of Health Services Providers in the Czech Republic

5.6.2018 2:00   Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v České republice je vytvářen a každoměsíčně aktualizován Ústavem zdravotních informací a statistiky ČR / National Register of Health Services Providers in the Czech Republic is created by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. The Register is updated on a monthly basis.Prozatímní výstup - vzorová datová sada.

ÚZIS - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR

5.6.2018 2:00   Mapová kompozice obsahuje vrstvu s daty Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), který poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice.

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2017

4.6.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2017.

High Resolution Layers - Vodní plochy a mokřady (Water and Wetness)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Vodní plochy a mokřady (Water and Wetness) obsahuje 2 datové sady: Vrstvu vodních ploch a mokřadů (Water and Wetness – WAW) a Index pravděpodobnosti výskytu vodních ploch a mokřadů (Water-Wetness-Probability-Index - WWPI). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-water-wetness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

Kvalita koupacích vod v koupacích sezónách 2016 a 2017

4.6.2018 2:00   Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v letech 2016-2017.

High Resolution Layers - Nepropustnost povrchu (Imperviousness)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Nepropustnost povrchu (Imperviousness) obsahuje 3 datové sady: Procento nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness - IMD), Změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change - IMC) a Klasifikovanou změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change classified - IMCC). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-imperviousness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Lesy (Forest)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Lesy (Forest) obsahuje 2 datové sady: Hustota lesních porostů (Tree Cover Density - TCD) a Druh lesa (Dominant Leaf Type - DLT). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-forest, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Louky (Grassland)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Louky (Grassland) obsahuje vyklasifikovanou vrstvu luk (Grassland Layer – GRA). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-grassland-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

EEA - High Resolution Layers

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers jako součást služby evropského programu Copernicus pro monitorování území obsahují informace z různých tematických oblastí – nepropustnost povrchu, lesy (hustota a druh lesních porostů), louky, vodní plochy a mokřady. Jedná se o rastrová data o prostorovém rozlišení 20 a 100 m, která jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky.

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2018

4.6.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2018.

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

1.6.2018 2:00   WMS služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotáží proměřených vrtech na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Vertikální elektrické sondování (VES)

31.5.2018 2:00   WMS služba znázorňuje lokalizace měřících stanovišť vertikálního elektrického sondování (VES) v České republice od roku 1957.

Seismické profily

31.5.2018 2:00   WMS služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Seismika

30.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotážně proměřených vrtech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr)

30.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazuje rastrovou mapu, která poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1.000.000.

Seismické reflexní profily

30.5.2018 2:00   WMS služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

ISKO - imisní databáze

29.5.2018 2:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze Imisní informační systém (IIS). V IIS jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem

24.5.2018 2:00   Relative superconducting gravimeter OSG-050 manufactured by GWR Instruments, Inc. USA. Since 2007, the OSG-050 provides continuous measurement of gravity variations with sampling rate of 1 sec. Data are available (after registration procedure here, through IGETS data base realized by a FTP server, which can be accessed by ftp://igetsftp.gfz-potsdam.de .Near real-time quality control of data from OSG-050 can be found at SG Noise web page.

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis

24.5.2018 2:00   Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 122 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.

Geology AR

22.5.2018 2:00   Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) fotografií v brožurách edice "Výpravy do geologické minulosti". Vizualizuje nejmodernější vědecké poznatky, např. o vzniku útvarů spojených s tercierní vulkanickou činností v oblasti Českého středohoří (vrch Bořeň), Českého ráje (Trosky), tzv. lužického vulkanického pole (Kamenický vrch u Zákup) apod.

Žulová stezka Horkami (AR)

22.5.2018 2:00   Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) - čtyři vizualizace umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.

Žulová stezka Horkami (AR)

21.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci vědy. Ćtyři rozšířené reality umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.

Dekorační kameny

21.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje veřejnosti na mapovém serveru ČGS data o dekoračních kamenech v České republice.

Geology AR

21.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci geologie. Aplikace slouží pro AR fotografiií v brožurách vydaných v rámci edice "Výpravy do geologické minulosti". Vizualizuje nejmodernější vědecké poznatky, např. o vzniku útvarů spojených s tercierní vulkanickou činností v oblasti Českého středohoří (vrch Bořeň), Českého ráje (Trosky), tzv. lužického vulkanického pole (Kamenický vrch u Zákup) apod.

Geologie pro zvídavé - zkameněliny (AR)

21.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci vědy. Zejména geologie, paleontologie a vulkanologie vás seznámí s nejmodernějšími vědeckými poznatky z oblasti neživé přírody.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 34 | »
© geoinformacia.sk CMS Toolkit