http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  . . .

. 

. 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

        

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Provozovny ohlašovatelů do IRZ (ATOM)

17.1.2019 1:00   Stahovací služba (ATOM) pro aktuální datovou sadu z databáze údajů o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech (odpadech a odpadních vodách).

CORINE Land Cover 2018 (ATOM)

16.1.2019 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. CLC 2018 - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 je 25 ha.CLC 2012 - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2012 je 25 ha.CLC 2012-2018 - Změnová databáze byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

Urban Atlas (ATOM)

15.1.2019 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahujedatovou sadu Urban Atlas 2012 ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. Urban Atlas je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území ve městech a jejich okolí a jeho změnách. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, která jsou vytvářena nad družicovými snímky každých 6 let; aktuálně jsou k dispozici data za roky 2006 a 2012 včetně změnové vrstvy. Mapována jsou evropská města s více než 50 000 obyvateli (od r. 2012, pro předchozí roky města s více než 100 000 obyvateli). Technické specifikace k jednotlivým vrstvám HRL jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR - měřítková řada Google Maps

10.1.2019 1:00   Prohlížecí služba WMTS-ZM_900913 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba je optimalizována pro použití v aplikacích, které využívají jako výchozí souřadnicový systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913) a vyžadují standardy Google Maps/Bing Maps/OSM pokud jde o nastavení měřítkové řady. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.

Metadata - Česká geologická služba

10.1.2019 1:00   Katalogová služba typu CSW-2.0.2, kterou jsou poskytována metadata o datových zdrojích České geologické služby.

Ortofotomapa GEODIS

10.1.2019 1:00   Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0,5 m, pokrývající celé území ČR, která byla vyhotovena z leteckých měřických snímků společnosti Geodis Brno, s r.o. Každoročně probíhá aktualizace jedné třetiny území ČR.

Speciální mapy III. vojenského mapování

10.1.2019 1:00   Ortorektifikované Speciální mapy III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000. Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. století, následně však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy v této datové sadě byly vydány v období těsně před nebo po druhé světové válce (1935 - 1938 a 1946 - 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji z konce 20. a začátku 30. let minulého století. Nejnovější mapové listy již obsahují dotisk kilometrové sítě souřadnic S-JTSK nebo pro znázornění výškopisu kromě šrafování používají už i vrstevnice. Polohová přesnost speciálních map kolísá, existují znatelné lokální deformace, odchylky na některých místech dosahují přes 100 metrů.Pro zpracování bezešvého obrazu byly použity z převážné většiny již naskenované mapové listy speciálních map III. vojenského mapování vytvořené Laboratoří geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci řešení projektu VaV pro Ministerstvo životního prostředí. Chybějící mapové listy 3955 Hradec Králové, 4060 Ostrava a 4061 Karviná byly získány ze soukromého archivu a naskenovány dodatečně prostřednictvím CENIA. Ortorektifikaci jednotlivých mapových listů pro CENIA vytvořila Slovenská agentúra životného prostredia. Sloučení mapových listů do výsledného bezešvého mapového obrazu provedla CENIA.

3D webová služba DMR 4G

8.1.2019 1:00   Webová služba publikující data DMR 4G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 5G

8.1.2019 1:00   Webová služba publikující data DMR 5G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

4.1.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

4.1.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Prohlížecí služba WMS - Data50

3.1.2019 1:00   Prohlížecí služba WMS-Data50 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky Data50. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR pro měřítka od cca 1:60 000 do cca 1:25 000. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000

21.12.2018 1:00   WMS služba zobrazuje odkrytou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000.

Geofyzikální měření (prozkoumanost, seismika, VES)

21.12.2018 1:00   ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000. Služba také obsahuje vrstvy seismika (2D refrakčni profily a karotážní seismiku) a vertikální elektrické sondování (VES) na území ČR (lokální i reginální).

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Nadmořská výška-TIN (EL_TIN)

20.12.2018 1:00   INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Nadmořská výška-TIN (EL_TIN) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data INSPIRE tématu Nadmořská výška-TIN (EL_TIN) odpovídající INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. v souřadnicovém systému ETRS89/TM33 a výškovém systému EVRS. Pro usnadnění přístupu k datům je jeden mapový list SM5 považován za jeden feature ElevationTIN. Objekty ElevationTIN získané prostřednictvím operace GetFeature mají geometrii TIN uloženou v zazipovaném souboru, na jehož umístění je z daného gml odkazováno. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

Státní mapa 1:5 000-odvozená

20.12.2018 1:00   Státní mapa 1:5 000–odvozená, vydávaná postupně od roku 1950, byla zamýšlena jako provizorium. Pro první vydání byl polohopis odvozen z katastrálních map a výškopis z nejvhodnějších existujících podkladů, například z topografických map v systému S-1952, v případě nezbytnosti i z topografických sekcí 3. vojenského mapování. Polohopis zobrazoval sídla, dopravní síť, vodstvo, lesy, správní hranice a značkami místopisné podrobnosti, jako jsou mosty, kříže, sochy, komíny, věže apod., vše v šedé barvě. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi v závislosti na použitých výškopisných podkladech, výškovými kótami a podle potřeby technickým nebo topografickým šrafováním včetně popisu v barvě hnědé. Grafické provedení mapového rámu se v průběhu vydávání map lišilo, u prvního vydání jsou na jednoduchém přímkovém rámu vyznačeny rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrovém intervalu. Až do roku 1990 tyto mapy nebyly určeny veřejnosti, ale směly se používat pouze pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací.

Geofyzikální měření

19.12.2018 1:00   ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.

Koncentrace látek znečišťujících ovzduší (rok 2016)

18.12.2018 1:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje - OUT

18.12.2018 1:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích.

Kvalita ovzduší – imisní databáze

18.12.2018 1:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze Imisní informační systém (IIS). V IIS jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

Státní síť imisního monitoringu

18.12.2018 1:00   Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2016.

Koncentrace znečišťujících látek (rok 2016)

18.12.2018 1:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Nerostné zdroje v České republice - harmonizováno dle INSPIRE v rámci projektu Minerals4EU a ProSUM (téma Nerostné zdroje)

17.12.2018 1:00   Databáze obsahuje informace o ložiscích, prognózních zdrojích, dobývacích prostorech a úložných místech těžebních odpadů v České republice, generovaných pro účely INSPIRE z databáze SurIS.

Ložiska, zdroje a chráněná ložisková území

14.12.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách, zdrojích a vhráněných ložiskových územích.

Ložiska, zdroje a chráněná ložisková území

14.12.2018 1:00   Databáze obsahuje údaje o ložiscích, zdrojích a chráněných ložiskových územích.

Geofyzikální prozkoumanost

13.12.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

13.12.2018 1:00   ISPIRE prohlížecí služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotáží proměřených vrtech na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Státní mapa 1:5 000-odvozená

13.12.2018 1:00   Státní mapa 1:5 000–odvozená, vydávaná postupně od roku 1950, byla zamýšlena jako provizorium. Pro první vydání byl polohopis odvozen z katastrálních map a výškopis z nejvhodnějších existujících podkladů, například z topografických map v systému S-1952, v případě nezbytnosti i z topografických sekcí 3. vojenského mapování. Polohopis zobrazoval sídla, dopravní síť, vodstvo, lesy, správní hranice a značkami místopisné podrobnosti, jako jsou mosty, kříže, sochy, komíny, věže apod., vše v šedé barvě. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi v závislosti na použitých výškopisných podkladech, výškovými kótami a podle potřeby technickým nebo topografickým šrafováním včetně popisu v barvě hnědé. Grafické provedení mapového rámu se v průběhu vydávání map lišilo, u prvního vydání jsou na jednoduchém přímkovém rámu vyznačeny rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrovém intervalu. Až do roku 1990 tyto mapy nebyly určeny veřejnosti, ale směly se používat pouze pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací. V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru je uloženo cca 15 800 mapových listů prvního vydání této mapy, pokrývající téměř celé území státu.

Sbírky ČGS - Databáze vrtných jader uložených v ČGS (v procesu reskartace)

12.12.2018 1:00   Databáze představuje registr vrtů uložených ve skladech hmotné dokumentace ČGS a dílčí databázi vrtů předaných Geofondu.Vrtná jádra jsou uložena v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. V současné době je veškerý materiál reskartován pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazován do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž je dočasně nepřístupný ke studiu.

Mapovací a dokumentační vrty (v procesu reskartace)

12.12.2018 1:00   Aplikace na vyhledávání vrtných jader, uložených v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. Vrtná jádra jsou v současné době reskartována pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazována do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž jsou dočasně nepřístupná ke studiu.

Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

12.12.2018 1:00   Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných polutantů (PM10, PM2.5, NO2, benzen, arsen, Benzo(a)pyren, SO2, olovo, nikl, kadmium) v síti 1x1 km pro období 2013 - 2017, 2012-2016, 2011 - 2015. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav

LMS ORP Sokolov Kraslice 5cmpx

11.12.2018 1:00   Letecké měřické snímkování v ORP Sokolov, Kraslice. Rozlišení 5cm/px. Snímkování provedeno na jaře 2018. Byla vytvořena za účelem domapování ÚMPS v těchto ORP.

Smluvně chráněná území

11.12.2018 1:00   Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2018

Databáze migračních bariér na vodních tocích České republiky

11.12.2018 1:00   Zmapované migrační bariéry, migračně prostupné objekty a malé vodní elektrárny na tocích mezinárodního významu (Slavíková A, Pravec M, Horecký J, Dobrovský P, et al., aktualizace 2014, Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Praha, Ministerstvo životního prostředí, str. 24) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPP a první zóny CHKO). Databáze migračních bariér vznikla v roce 2017 rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

Sesuvy v ČR - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje informace o sesuvech v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Geologická mapa ČR 1 : 500 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie)

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla harmonizována pro účely splnění požadavků směrnice INSPIRE.

Půdní mapa 1 : 1 000 000 - INSPIRE stahovací služba pro téma půda

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje půdní mapu v měřítku 1:1 000 000, která byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE stahovací služba pro téma oblasti ohrožené přírodními riziky

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje základní informace o výsledcích mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.

Lesní hospodářský plán - LHC ÚP České Žleby (LHC 210218)

6.12.2018 1:00   O všechny lesy ve vlastnictví státu je podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. pečováno na základě lesních hospodářských plánů nebo-li LHP. LHP jsou zákonným nástrojem pro vlastníka nebo správce státního majetku, který umožňuje efektivní péči o lesní majetek.LHP jsou vyhotoveny v souladu s § 24 a s využitím § 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Obsahují náležitosti uvedené ve výše uvedených zákonných předpisech a předepsané přílohy. LHP jsou schvalována MŽP. Data LHP v datovém formátu XML jsou předávána do datového skladu ÚHÚL se sídlem v Brandýse nad Labem."Výsledkem je z hlediska digitálních GIS dat zejména - hospodářská kniha, grafická část LHPHospodářská kniha - popisuje stav lesa v jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL) (tabulka s jednotlivými atributy)Grafická část - geografické znázornění JPRL v rastrové podobě (lesnická obrysová mapa porostní, lesnická mapa porostní - měřítko 1:10000)Rastrové podobě předchází vektorizace JPRL (porostní detail ve vektorové podobě s atributy vyjadřujcími zejména označení JPRL)Propojení hospodářské knihy s grafickou částí LHP je umožněno relačním způsobem.

Jádrové území tetřeva hlušce ve vztahu k lesnickým činnostem v Národním parku Šumava

5.12.2018 1:00   Příkaz ředitele - postup proti kůrovcům v členění porostů podle dílčích ploch a s ohledem na jádrové území výskytu populace tetřeva hlušce č. 143/2017.

Územní působnost státní správy CHKO Šumava

5.12.2018 1:00   Pracoviště dle územní působnosti státní správy CHKO Šumava.

Body biomonitoringu v NP Šumava

5.12.2018 1:00   Bodová vrstva biomonitoračních bodů v Národním parku Šumava (varianta s pravidelnými i znáhodněnými body). Spon 350x350m

Ortofotomapa NP a CHKO Šumava - 2015

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Ortofotomapa NP Šumava - 2017

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Managementy v Národním parku Šumava - dílčí plochy

5.12.2018 1:00   Dílčí plochy jsou stanoveny Příkazem ředitele č. 150/2018 - o způsobu péče o ekosystémy NPŠ v dílčích plochách.Dílčí plocha A, B - území ponechané samovolnému vývojiDílčí plocha C - území s možností speciálních opatření proti šíření kůrovceDílčí plocha D1 - území s rekonstrukčním managementem postupně vedoucím k vysokému stupni autoregulaceDílčí plocha D2 - území převážně přírodě blízkých lesů s rekonstrukčním managementemDílčí plocha D3 - území s uplatňováním řízeného managementu vedoucího v dlouhodobém horizontu desítek let k přírodě blízkému stavu lesních ekosystémůDílčí plocha E, F - nelesní plochyDílčí plocha G - zastavěná a zastavitelná území

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

5.12.2018 1:00   Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 75 410,3 km2, což je 95,61 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Ortofotomapa NP Šumava - 2014

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Cestní síť v NP Šumava

5.12.2018 1:00   Cesty v majetku Správy Národního parku Šumava včetně informací o povrchu

Ortofotomapa NP Šumava - 2016

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Lesní hospodářský plán - LHC ÚP České Žleby (LHC 285218)

5.12.2018 1:00   O všechny lesy ve vlastnictví státu je podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. pečováno na základě lesních hospodářských plánů nebo-li LHP. LHP jsou zákonným nástrojem pro vlastníka nebo správce státního majetku, který umožňuje efektivní péči o lesní majetek.LHP jsou vyhotoveny v souladu s § 24 a s využitím § 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Obsahují náležitosti uvedené ve výše uvedených zákonných předpisech a předepsané přílohy. LHP jsou schvalována MŽP. Data LHP v datovém formátu XML jsou předávána do datového skladu ÚHÚL se sídlem v Brandýse nad Labem."Výsledkem je z hlediska digitálních GIS dat zejména - hospodářská kniha, grafická část LHPHospodářská kniha - popisuje stav lesa v jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL) (tabulka s jednotlivými atributy)Grafická část - geografické znázornění JPRL v rastrové podobě (lesnická obrysová mapa porostní, lesnická mapa porostní - měřítko 1:10000)Rastrové podobě předchází vektorizace JPRL (porostní detail ve vektorové podobě s atributy vyjadřujcími zejména označení JPRL)Propojení hospodářské knihy s grafickou částí LHP je umožněno relačním způsobem.

Ortofotomapa NP Šumava - 2018

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 - harmonizováno dle INSPIRE (téma Geologie)

30.11.2018 1:00   Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 500 000 z roku 2007, upravená pro účely splnění požadavků INSPIRE (výřez pouze pro území ČR, harmonizace dat).

Sesuvy v ČR - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

30.11.2018 1:00   Stahovací služba (formát ATOM) poskytuje informace o sesuvech v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Oznámení starého důlního díla (optimalizováno pro mobilní zařízení)

30.11.2018 1:00   Aplikace je určena pro veřejnosti a slouží k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch, umožňuje i vkládání fotodokumentace. Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí ČR. Aplikace je responzivní a přizpůsobená pro dotyková zařízení (mobily a tablety). Mapa je generována technologií "mappek", což je řešení vyvinuté v ČGS, sestávající ze sady modulů Dojo a založené na ArcGIS Javasript API 3.x.

Geologická mapa ČR 1 : 500 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie)

30.11.2018 1:00   Stahovací služba (formát ATOM) zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla harmonizována pro účely splnění požadavků směrnice INSPIRE.

Sesuvy v ČR - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

30.11.2018 1:00   Datová sada sesuvů, generovaná pro účely INSPIRE z Registru svahových nestabilit, který obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách v České republice (sesuvech, proudech, řícení apod.).

Oznámení starého důlního díla (optimalizováno pro mobilní zařízení)

29.11.2018 1:00   Aplikace je určena pro veřejnosti a slouží k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch, umožňuje i vkládání fotodokumentace. Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí ČR. Aplikace je responzivní a přizpůsobená pro dotyková zařízení (mobily a tablety). Mapa je generována technologií "mappek", řešení vyvinuté v ČGS, sestávající ze sady modulů Dojo a založeného na ArcGIS Javasript API 3.x.

Natura2000 - krajinný pokryv (ATOM)

28.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje datovou sadu Natura2000 - krajinný pokryv ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.Vrstva Natura 2000 je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území v chráněných oblastech soustavy Natura 2000, které jsou bohaté na travnaté porosty (spolu s 2km obalovou zónou) ve 39 evropských státech. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, aktuálně dostupná za roky 2006 a 2012. Technické specifikace jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

Natura2000 - krajinný pokry (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje datovou sadu Natura2000 - krajinný pokryv ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.Vrstva Natura 2000 je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území v chráněných oblastech soustavy Natura 2000, které jsou bohaté na travnaté porosty (spolu s 2km obalovou zónou) ve 39 evropských státech. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, aktuálně dostupná za roky 2006 a 2012. Technické specifikace jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Vodní plochy a mokřady (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Vodní plochy a mokřady ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Vodní plochy a mokřady (Water and Wetness) obsahuje 2 datové sady: Vrstvu vodních ploch a mokřadů (Water and Wetness – WAW) a Index pravděpodobnosti výskytu vodních ploch a mokřadů (Water-Wetness-Probability-Index - WWPI). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-water-wetness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Nepropustnost povrchu (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Nepropustnost povrchu ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Nepropustnost povrchu (Imperviousness) obsahuje 3 datové sady: Procento nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness - IMD), Změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change - IMC) a Klasifikovanou změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change classified - IMCC). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-imperviousness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Louky (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Louky ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Louky (Grassland) obsahuje vyklasifikovanou vrstvu luk (Grassland Layer – GRA). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-grassland-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Lesy (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Forest ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Lesy (Forest) obsahuje 2 datové sady: Hustota lesních porostů (Tree Cover Density - TCD) a Druh lesa (Dominant Leaf Type - DLT). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-forest, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

CORINE Land Cover 2018 (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. CLC 2018 - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 je 25 ha.CLC 2012 - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2012 je 25 ha.CLC 2012-2018 - Změnová databáze byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

Urban Atlat (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahujedatovou sadu Urban Atlas 2012 ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. Urban Atlas je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území ve městech a jejich okolí a jeho změnách. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, která jsou vytvářena nad družicovými snímky každých 6 let; aktuálně jsou k dispozici data za roky 2006 a 2012 včetně změnové vrstvy. Mapována jsou evropská města s více než 50 000 obyvateli (od r. 2012, pro předchozí roky města s více než 100 000 obyvateli). Technické specifikace k jednotlivým vrstvám HRL jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

Riparian Zones (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje datovou sadu RIparian Zones ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. Riparian Zones (Břehové zóny) jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území v okolí vodních toků a zmapovaných zelených lineárních prvků (Green Linear Elements) ve 39 evropských státech. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, aktuálně dostupná za období 2010 - 2013. Technické specifikace jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

Lokality výskytu národně významných druhů

19.11.2018 1:00   Lokality národně významných druhů převzaté z monitoringu ohrožených druhů, zajišťovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2018

CORINE Land Cover 2018 (E-shop - předpřipravená datová sada)

16.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna v e-shopu Národního geoportálu INSPIRE. CLC 2018 - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 byla stanovena na 25 ha.CLC 2012 - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2012 je stanovena na 25 ha.CLC 2012-2018 - Změnová databáze CORINE Land Cover 2018 byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Čertovka

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Čertovka byl vytvořen v SW MOVE 2015. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Čertovka, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, archivní geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Horka

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Horka byl vytvořen v SW MOVE verze 2015.2. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Horka včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000, archivní účelové geologické mapy a řezy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Hrádek

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Hrádek byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Hrádek, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy a mapové podklady z uranového průzkumu, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Magdaléna

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Kraví hora byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Magdaléna včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Čihadlo

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Čihadlo byl vytvořen v SW MOVE verze 2015.2. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Čihadlo včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, archivní geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Březový potok

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Březový potok byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Březový potok, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy a mapové podklady z uranového průzkumu, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský

14.11.2018 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský, odvozená z ploch a koridorů zásad územního rozvoje Zlínského kraje, aktualizované 2018.

3D lokální scéna (S-JTSK)

13.11.2018 1:00   3D lokální scéna (S-JTSK) je mapová kompozice určená k prohlížení výškopisných dat a znázornění vlastností reliéfu v kombinaci s dalšími vektorovými objekty ve 3D webovém prostředí. Je vytvořena kombinací webových 3D služeb výškového modelu DMR 4G a DMR 5G, image služeb DMR 4G a DMR 5G, mapové služby Ortofoto ČR, mapové služby Základní mapy ČR a služby 3D popisu Geonames. Do této scény se přenášejí výsledky geoprocessingových úloh Vlastnosti reliéfu a Orientační výpočet objemu z aplikace Analýzy výškopisu. Webová scéna je určena pro moderní verze internetových prohlížečů: Internet Explorer verze 11, aktuální verze Mozilla Firefox, Google Chrome a Edge, které podporují technologii WebGL. Plynulost pohybu ve webové scéně je závislá na výkonu grafické karty PC uživatele.

Významné geologické lokality (optimalizováno pro mobilní zařízení)

9.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje data o významných geologických lokalitách, které nejsou zařazeny do databáze Geologické zajímavosti.

Exkurzní průvodce (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba Služba zobrazuje vybraná data z databáze Geologické zajímavosti, která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace. Konkrétně jsou zde publikovány exkurzní lokality.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto)

6.11.2018 1:00   Prohlížecí služba ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Jedná se o on-line dynamickou mapovou službu publikovanou z vektorových databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® je provedena s ohledem na možnost kombinace s produktem Ortofoto ČR. Službu lze proto využít pro tvorbu tematických ortofotomap. Bodové a liniové mapové značky mají výrazné barevné provedení, aby vynikly na pozadí ortofota. Plochy reprezentující objekty ZABAGED® jsou ve službě znázorněny jen konturou bez výplně, aby nezakrývaly situaci zachycenou na ortofotu. Služba je určena k prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Geohazardy (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   Mapová aplikace, zobrazuje vymapované objekty, které patří do kategorie geohazardů. Jedná se o data úložných míst těžebního odpadu, důlní díla, poddolovaná území, svahové nestability a radonová mapa. Stručný popis je doplněn odkazy na další informace a u důlních děl i na dokumentační fotografie. Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50, optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50). Data jsou přizpůsobena pro mobilní aplikace.

Geologické zajímavosti České republiky (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba Služba zobrazuje vybraná data z databáze Geologické zajímavosti, která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace. Konkrétně jsou zde publikovány přirozené geologické výchozy a útvary, jeskyně a krasové jevy, pozůstatky po činnosti člověka a geoparky.

Popularizace geologie (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   Aplikace zobrazuje pro širokou veřejnost stručné popisy ke stovkám geologicky zajímavých míst, geoparkům, geologickým expozicím v muzeích nebo přírodě a dostupným exkurzním průvodcům. Stručný popis zajímavostí je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Odbornějším účelům slouží vrstva geologicky významných lokalit zobrazující lokalizaci a základní charakteristiku dalších tisíců lokalit na území ČR s odkazem na stránky s jejich podrobným popisem. Navíc je možné zobrazit i vrstvu s geologickou mapou 1 : 50 000.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Prohlížecí služba WMS - ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto)

6.11.2018 1:00   Prohlížecí služba ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Jedná se o on-line dynamickou mapovou službu publikovanou z vektorových databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje oproti REST rozhraní i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® je provedena s ohledem na možnost kombinace s produktem Ortofoto ČR. Službu lze proto využít pro tvorbu tematických ortofotomap. Bodové a liniové mapové značky mají výrazné barevné provedení, aby vynikly na pozadí ortofota. Plochy reprezentující objekty ZABAGED® jsou ve službě znázorněny jen konturou bez výplně, aby nezakrývaly situaci zachycenou na ortofotu. Služba je určena k prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Prohlížecí služba WMS - ZABAGED® (vizualizace ZM10)

6.11.2018 1:00   Prohlížecí služba WMS ZABAGED® (vizualizace ZM10) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic). Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Jedná se o on-line dynamickou databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje oproti REST rozhraní i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® vychází z podoby Základní mapy 1:10 000 a službu lze proto využít také jako základní topografický podklad pro tvorbu tematických map. Služba je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Geovědní mapy (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   Mapová aplikace zobrazuje Geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000, indexy ke geologické mapě a vrstvu rukopisných map geologické mapy 1 : 28 800 z 19. století pro srovnání geologického poznání. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu.Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Geologické expozice a muzea (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba Služba zobrazuje vybraná data z databáze Geologické zajímavosti, která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace. Konkrétně jsou zde publikovány geologické expozice a muzea s geovědní tematikou.

Pozůstatky po těžbě (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje sdružená data z databází České geologické služby (Důlní díla, Poddolovaná území, Inventarizace úložných míst), která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace.

Emise ze stacionárních zdrojů

6.11.2018 1:00   Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5 - vše v t/rok. Data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Prezentovaný stav: 2017.

Svahové nestability (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje detailně vymapované svahové nestability. Jejich zobrazení je přizpůsobeno pro mobilní aplikace.

Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

5.11.2018 1:00   Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Stav dat: 2017.

Geohazardy (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   Mapová aplikace, zobrazuje vymapované objekty, které patří do kategorie geohazardů. Jedná se o data úložných míst těžebního odpadu, důlní díla, poddolovaná území, svahové nestability a radonová mapa. Stručný popis je doplněn odkazy na další informace a u důlních děl i na dokumentační fotografie. Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Možnosti umístění VTE a FVE z hlediska ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Datová sada vycházející z metodického návodu "Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny".Metodický návod popisuje zásady preventivního hodnocení území z hlediska ochrany přírody a krajiny, zejm. z hlediska ochrany krajinného rázu, zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000 a druhů, a dále ochrany kulturních památek a ochrany zemědělského půdního fondu, a to se zaměřením na umísťování větrných a fotovoltaických elektráren.Výstup je preventivním hodnocením velkého krajinného celku na úrovni kraje, ORP či jejich části, který však nepracuje s přesnými parametry potenciální výstavby VTE a FVE. Proto datový výstup pouze stanovuje obecné principy hodnocení, které budou v případě posuzování konkrétních záměrů upřesňovány a může být využit jako specifický oborový podklad v procesech územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plány), případně jako podklad pro další koncepční dokumenty (územní studie krajiny, krajská koncepce ochrany přírody a krajiny, územní energetická koncepce a další).

Geovědní mapy (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   Mapová aplikace zobrazuje Geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000, indexy ke geologické mapě a vrstvu rukopisných map geologické mapy 1 : 28 800 z 19. století pro srovnání geologického poznání. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu.Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

MŽP - Hodnocení území pro realizaci VTE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Hodnocení území pro realizaci VTE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny.

Pozůstatky po těžbě (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje sdružená data z databází České geologické služby (Důlní díla, Poddolovaná území, Inventarizace úložných míst), která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace.

MŽP - Hodnocení území pro realizaci FVE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Svahové nestability (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje detailně vymapované svahové nestability. Jejich zobrazení je přizpůsobeno pro mobilní aplikace.

MŽP - Hodnocení území pro realizaci FVE z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

5.11.2018 1:00   Hodnocení území pro realizaci FVE z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Popularizace geologie (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   Aplikace zobrazuje pro širokou veřejnost stručné popisy ke stovkám geologicky zajímavých míst, geoparkům, geologickým expozicím v muzeích nebo přírodě a dostupným exkurzním průvodcům. Stručný popis zajímavostí je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Odbornějším účelům slouží vrstva geologicky významných lokalit zobrazující lokalizaci a základní charakteristiku dalších tisíců lokalit na území ČR s odkazem na stránky s jejich podrobným popisem. Navíc je možné zobrazit i vrstvu s geologickou mapou 1 : 50 000.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Možnosti umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50 - optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50). Data jsou přizpůsobena pro mobilní aplikace.

Svahové nestability (optimalizované pro mobil)

2.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazující vymapované sesuvy na území České republiky. Je využita v aplikaci, která je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích.

Mapová kompozice ZABAGED®

26.10.2018 2:00   Mapová kompozice obsahuje prohlížecí službu WMS - ZABAGED® poskytovanou resortem ČÚZK nad aktuálními daty Základní báze geografických dat (ZABAGED®) - včetně výškopisu ve formě vrstevnic. Služba je poskytována jako on-line vizualizace objektů aktuálně uložených v publikační databázi.

Mapová kompozice ZABAGED® - vrstevnice

26.10.2018 2:00   Mapová kompozice obsahující resortem ČÚZK poskytovanou výškopisnou část ZABAGED® ve formě vrstevnic. Výškopisnou část ZABAGED® tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2, nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu.

Archivní mapy

25.10.2018 2:00   Aplikace Archivní mapy umožňuje bezplatné prohlížení archivních dokumentů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Jedná se o následující archiválie: Stabilní katastr (Císařské povinné otisky map stabilního katastru, Výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948), mapy odvozené z třetího vojenského mapování, topografické mapy v systému S-1952, první vydání Státní mapy 1: 5 000 odvozené, mapy evidence nemovitostí, sbírka map a plánů do roku 1850. Dále je v této aplikaci možné prohlížet Indikační skici stabilního katastru, jejichž rastrová data poskytly spolupracující archivy - Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. K bezplatnému prohlížení jsou rovněž zpřístupněny texty a obsahy časopisu Zeměměřičský Věstník (jeho název se postupně měnil až na dnešní Geodetický a kartografický obzor -GaKO) od roku 1913 až po současnost.

Mapová kompozice - ZABAGED®

24.10.2018 2:00   Mapová kompozice WMC - ZABAGED® je poskytována jako veřejná mapová aplikace nad daty ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic). Kompozice je sestavena pro prohlížení v klientu prohlížecích služeb Geoprohlížeč ČÚZK, kde lze tyto poskytovatelem přednastavené kompozice měnit pomocí funkce Změnit mapu. Základem je prohlížecí služba WMS - ZABAGED®, která je doplněna o další obsah pomocí těchto služeb: WMS - Přehledové mapy, WMS - Klady mapových listů, WMS - Stínovaný model reliéfu.Obsažené služby splňují technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňují standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

23.10.2018 2:00  

Přesnost bodů ÚMPS

4.10.2018 2:00   Mapová služba zobrazující podrobné body s informací o přesnosti

Habitaty (základní mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (základní mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp. vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Aktualizace základního mapování biotopů

21.9.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Aktualizace základního mapování biotopů

19.9.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Přírodní biotopy (základní mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp. vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 36 | »
© geoinformacia.sk CMS Toolkit