http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

Konference Inspirujme se

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

IMAGE služba Esri ArcGIS Server - INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

17.1.2018 1:00   IMAGE služba Esri ArcGIS Server – INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška GRID (EL GRID) je poskytována jako veřejná služba. Jedná se o IMAGE službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server.

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

17.1.2018 1:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi.Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Digitální model reliiéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím poskytována ve zkušebním režimu.

INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

17.1.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška (EL) - TIN

16.1.2018 1:00   Data INSPIRE tématu Nadmořská výška – aplikační schéma TIN jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Tato datová sada nadmořské výšky České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Zdrojovou datovou sadou je digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Pro splnění požadavků datové specifikace jsou data transformována do souřadnicových referenčních systémů ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N a výškového systému EVRS. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. Soubor obsahuje především souřadnice diskrétních bodů doplněné o popisné informace. Výdejní jednotky jsou definované sítí SM5. Pro území celé republiky jsou data dostupná v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N, pro východní pás území (od 17° východní délky) jsou poskytována na vyžádání v systému ETRS89-TM34N.

INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška (EL) - GRID

16.1.2018 1:00   Pro téma Nadmořská výška je v rámci INSPIRE povinné harmonizovat data podle aplikačního schématu Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage). Tato datová sada nadmořské výšky České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Zdrojovou datovou sadou je digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Pro splnění požadavků datové specifikace byla data transformována do souřadnicových referenčních systémů ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N a výškového systému EVRS. Data jsou poskytována ve formě rastru (tiff) s prostorovým rozlišením 5 m, spolu s doprovodnou informací ve formátu GML. Výdejní jednotky jsou definované sítí ETRS89-GRS80. Pro území celé republiky jsou data dostupná v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N, pro východní pás území (od 17° východní délky) jsou poskytována na vyžádání v systému ETRS89-TM34N.

Stav silnic po opravách - MERTA

10.1.2018 1:00   Stav silnic po opravách

Měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ

8.1.2018 1:00   Služba zobrazuje vrstvu automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrech stanic pozorujících k 29.11. 2017 a stanice v síti RBSN (Regional Basic Synoptic Network).

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

8.1.2018 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 08. 01. 2018 pokrývá 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

8.1.2018 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 4,05 % území České republiky, což je 3 197,09km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

8.1.2018 1:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 08. 01. 2018 je to 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

8.1.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 08. 01. 2018 je to 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

8.1.2018 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 08. 01. 2018 je to 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

8.1.2018 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,68%, t.j. 70813 budov (k 08. 01. 2018), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Adresy (AD)

8.1.2018 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,86%, t.j. 53993 adresních míst (k 08. 01. 2018), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

3D lokální webová scéna DMR 4G (S-JTSK)

5.1.2018 1:00   3D lokální webová scéna DMR 4G (S-JTSK) je mapová kompozice určena pro zobrazení dat v prostředí webu ve 3D. Je vytvořena v prostředí aplikace Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer) kombinací webových služeb 3D výškového modelu DMR 4G v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr4g/ImageServer) , mapové služby Ortofoto ČR v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServer) a mapové služby Základní mapy ČR v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zm/MapServer). Webovou scénu lze zobrazit v aplikaci Scene Viewer, která umožňuje prezentaci vlastních geografických dat v prostředí webu ve 3D. Webovou scénu lze využít také v prostředí aplikace Web AppBuilder for ArcGIS, nebo ve vlastních webových aplikacích využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x. Aplikace Scene Viewer nevyžaduje k prohlížení webové scény žádné dodatečné instalace k webovému prohlížeči (plugin). Je však určena pro moderní verze internetových prohlížečů: Internet Explorer od verze 11, aktuální verze Firefox a Chrome, které podporují technologii WebGL. Plynulost pohybu ve webové scéně je závislá na výkonu grafické karty PC uživatele.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický

4.1.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 7.11.2014

3D webová služba DMR 4G (Web Mercator)

4.1.2018 1:00   Webová služba publikující data DMR 4G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému Web Mercator. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMP 1G

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMP 1G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 4G

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMR 4G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 5G

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMR 5G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMP 1G (Web Mercator)

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMP 1G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému Web Mercator. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 5G (Web Mercator)

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMR 5G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému Web Mercator. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

Geovědní mapy 1 : 50 000

20.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje geovědní vrstvy z geodatabáze GeoČR50. Jedná se o geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000: geologická mapa s integrovanou dynamickou legendou (plochy hornin, hranice hornin, tektonické linie), indexy ke geologické mapě, značky v geologické mapě - tektonika, sedimentologie, hydrogeologie, atd. s legendou. Z této databáze jsou přístupné i rastry původních geologických map 1 : 50 000 včetně rastrů legendy, ze kterých současná vektorová mapa vychází. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů - GDO), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat. Aplikaci doplňuje i vrstva rastrových map GeoČR200 - rastry geologických map 1 : 200 000 včetně rastrů legendy. Do aplikace si uživatel může přidat např. i vrstvy Půdních map 1 : 50 000, Radonové mapy 1 : 50 000, atd.

Historie geologického mapování území ČR

14.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje dva soubory starých geologických map z území Čech a Moravy - rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 800 a tištěné geologické mapy v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy). Dostupné atributy k rukopisným mapám: název mapového listu v češtině a němčině, informace o autorovi a roku vzniku mapy (pokud jsou známy), odkaz na soubor s geologickou legendou (pokud je k dispozici) a odkazy do mapových archivů ČGS a GBA. Dostupné atributy k tištěným mapám: název mapového listu, jméno autora a odkaz do mapového archivu ČGS.Na mapovém serveru ČGS jsou rukopisné mapy publikovány se svolením archivu Rakouské geologické služby (GBA).

Geovědní mapy 1 : 50 000

14.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje geovědní vrstvy z geodatabáze geologických map České republiky v měřítku 1 : 50 000 (geologická mapa, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, významné geologické lokality, dekorační kameny, skládky), do níž je integrována společná geologická legenda ČR.

Historie geologického mapování území ČR

12.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje dva soubory starých geologických map z území Čech a Moravy - jednak rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 800, a jednak tištěné geologické mapy v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy). Uživatel má možnost si zobrazit dostupné informace k jednotlivým mapovým listům. K rukopisným mapám je to název mapového listu v češtině a němčině, dále informace o autorovi a roku vzniku mapy (pokud jsou známy), odkaz na soubor s geologickou legendou (pokud je k dispozici) a odkazy do mapových archivů ČGS a GBA. K tištěným mapám potom název mapového listu, jméno autora a odkaz do mapového archivu ČGS.Na mapovém serveru ČGS jsou rukopisné mapy publikovány se svolením archivu Rakouské geologické služby (GBA).

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800

12.12.2017 1:00   ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění starých rukopisných geologických map v měřítku 1 : 28 800 z území ČR.

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800

12.12.2017 1:00   Rukopisné geologické mapy z druhé poloviny 19. století v měřítku 1 : 28 800 byly vyhotoveny na podkladu II. vojenského mapování území Čech, Moravy a Slezska. Na mapovém serveru ČGS jsou publikovány se svolením archivu Rakouské geologické služby (GBA). K dispozici je název mapového listu v češtině a němčině, dále informace o autorovi a roku vzniku mapy (pokud jsou známy), odkaz na soubor s geologickou legendou (pokud je k dispozici) a odkazy do mapových archivů ČGS a GBA.

NATURA 2000 - Ptačí oblasti

11.12.2017 1:00   Hranice ptačích oblastí vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně ptačích druhů dle platných nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti, a dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

Zařízení sociálních služeb

11.12.2017 1:00   Mapová služba zobrazující rozmístění všech druhů a typů zařízení sociálních služeb. V mapě je možné zobrazovat obce, v nichž jsou dostupné pečovatelské služby.

Prohlížecí služba WMS - ortofoto CIR

7.12.2017 1:00   Prohlížecí služba WMS-ORTOCIR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad archivními daty CIR (z ang. Color InfraRed) ortofota České republiky. Každá vrstva služby obsahuje vždy CIR ortofota z jednoho kalendářního roku. CIR ortofoto České republiky je poskytováno od roku 2010. CIR ortofot (ortofoto v nepravých barvách) vzniká z leteckých měřických snímků, kde je červené pásmo nahrazeno blízkým infračerveným pásmem, zelené pásmo červeným a modré zeleným. CIR ortofoto nachází využití především při vyhodnocení stavu vegetace. Zdravá vegetace je reprezentována sytě červenou barvou.CIR ortofoto bylo vytvářeno Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) ze stejných snímků, ze kterých je vytvářeno „klasické“ ortofoto. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

6.12.2017 1:00   Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 70 125,15 km2, což je 88,91 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

NATURA 2000 - Evropsky významné lokality

30.11.2017 1:00   Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

WMS INSPIRE Species distribution

29.11.2017 1:00   The map service displays - (1) grid distribution of species of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. The distribution had been compiled from data of species reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WFS INSPIRE Species distribution

29.11.2017 1:00   The download service provides spatial data of the INSPIRE theme Species Distribution - (1) grid distribution of species of community interest (EEA reference grid; 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. Species are grouped. The distribution had been compiled from data of species reports 2013; © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WFS INSPIRE Habitats and biotopes

28.11.2017 1:00   The download service provides spatial data of the INSPIRE theme Habitats and biotopes - (1) grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid; 1 x 1 km grid cell) on the territory of Czechia. Natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v obcích podle pilíře udržitelného rozvoje

28.11.2017 1:00   Mapová služba zobrazující pomocí kartogramů Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v obcích podle pilíře udržitelného rozvoje nad daty ÚAP.

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

28.11.2017 1:00   The map service displays - (1) the grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. Natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

AOPK ČR - INSPIRE Stanoviště a biotopy

24.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.

AOPK ČR - INSPIRE Rozložení druhů

24.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje - (1) rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v Česku sestavené z dat hodnotících zpráv 2013.

AOPK ČR - INSPIRE Bioregiony

24.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.

INSPIRE WMS service for Protected sites theme - cultural heritage

23.11.2017 1:00   Areas of land especially dedicated to the protection and maintetnance of cultural resources.

Entities for INSPIRE

23.11.2017 1:00   Artificial dataset, comprised of polygonal entities of cultural monuments, protected areas, their buffer zones and sites of world heritage

WMS INSPIRE Species distribution (1) Species of community interest

23.11.2017 1:00   The map service displays - (1) grid distribution of species of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled from data of Species Reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

23.11.2017 1:00   The map service displays the grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. The natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE ATOM service for Protected sites theme - cultural heritage

22.11.2017 1:00   Entities from National registry of cultural monuments designated for INSPIRE dataset under protected site theme.

INSPIRE Distribution of natural habitat types of community interest

22.11.2017 1:00   Distribution of natural habitat types of community interest (habitats) is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

21.11.2017 1:00   The map service displays the grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid 1 x 1 km) on the territory of the Czechia. The natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE Natural habitat types of community interest distribution

21.11.2017 1:00   Distribution of natural habitat types of community interest is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE Distribution of species of community interest

20.11.2017 1:00   Distribution of species of community interest is a product of species and habitat surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The species grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of species reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT, K. (ed.) (2016). Druhy a přírodní stanoviště: Hodnotící zprávy o stavu v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvo životního prostředí. 226 s. ISBN 978-80-88076-20-9; NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Species distribution (1) Species of community interest

20.11.2017 1:00   The map service displays - (1) distribution of species of community interest in equal area grid (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled from data of Species Reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Báňské mapy

16.11.2017 1:00   Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.

Báňské mapy

16.11.2017 1:00   Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.

WFD Chráněná území

15.11.2017 1:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

INSPIRE Protected sites - NATURA 2000

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for Natura 2000 sites in the Czech Republic. It includes proposed Sites of Community Importance, Sites of Community Importance and Special Areas of Conservation according to the EC Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (92/43/EEC) as well as proposed Special Protection Areas and Special Protection Areas according to the EC Directive on the conservation of wild birds (79/409/EEC). Not all categories must be filled at a specific time.

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

15.11.2017 1:00   The map service dispays a distribution of natural habitat types of community interest in ETRS grid (EEA standard grid, 1 x 1 km cell) on the territory of the Czech Republic. The natural habit types are grouped. The distribution had been compiled to year 2013. © AOPK ČR, 2013

WFD Útvary podzemních vod

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů podzemních vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary podzemních vod vedené v evidenci ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

WFD Oblasti povodí

15.11.2017 1:00   Vrstva obsahuje vymezení oblastí hlavních povodí České republiky (oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry) formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - polygony

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva polygonů představuje znázornění povrchových vod stojatých.

AOPK ČR - INSPIRE Rozložení druhů

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje dosud neharmonizovaná prostorová data o rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 10 x 10 km) v Česku. Stav k roku 2013.

INSPIRE Protected sites - UNESCO MAB Programme

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for Biosphere Reserves under the UNESCO Man and Biosphere Programme in the Czech Republic; © NCA CR (AOPK ČR) , 2013

WFD Subunits

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení sub-units na území České republiky (10 jednotek), formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

AOPK ČR - INSPIRE Chráněná území

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje harmonizovaná prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně kompozice obsahuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území). Atributy i hodnoty v datech jsou uváděny v angličtině.

INSPIRE Protected sites - IUCN

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for protected sites of the Czech Republic that match any of IUCN Protected Area Category. The protected sites in this data set are divided into IUCN categories according to the INSPIRE registry codelist (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Not all categories must be filled at a specific time; © NCA CR (AOPK ČR), 2017

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - centrlinie

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

AOPK ČR - INSPIRE Stanoviště a biotopy

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje dosud neharmonizovaná prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.

WFD Monitorovací místa

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu podzemních a povrchových vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

ATOM INSPIRE Protected sites

15.11.2017 1:00   The download service provides spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2017

AOPK ČR - Zvláště chráněná a smluvně chráněná území

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje zvláště chráněná území v ČR dle § 14, jejich ochranná pásma dle § 37 a zonaci dle § 18 a § 27 zákona č. 114/1992 Sb. Obsahuje také smluvně chráněná území dle § 39 výše uvedeného zákona.

INSPIRE Protected sites - other

15.11.2017 1:00   This data set contains two groups of spatial data:1) Buffer Zones. These Buffer Zones of Specially Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 37 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) to safeguard selected Specially Protected Areas in the Czech Republic against disturbing influences of the surroundings. 2) Contract Protected Areas. Contract Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 39 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) on the basis of a written contract concluded between the owner of the concerned land and the authority competent to their proclamation. It is proclaimed instead of Specially Protected Areas where suitable; © NCA CR (AOPK ČR), 2017

INSPIRE Protected sites - Ramsar Convention

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for Wetlands of International Importance under the Ramsar Convention (Ramsar Sites) in the Czech Republic; © NCA CR (AOPK ČR), 2017

INSPIRE Protected sites

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the data set consists of Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2017

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - linie

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva linie představuje znázornění útvarů povrchových vod tekoucích v modelu multipart bez virtuálních úseků.

AOPK ČR - INSPIRE Bioregiony

14.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje dosud neharmonizovaná prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.

WMS INSPIRE Protected sites

10.11.2017 1:00   This view service shows spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2017

WFS INSPIRE Species distribution

8.11.2017 1:00   The download map service provides harmonized data of the INSPIRE theme Species Distribution - a grid distribution of species of community interest (EEA reference grid; 10 x 10 km cell) on the territory of the Czechia. The species are grouped. The distribution had been compiled to year 2013; © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Species distribution

7.11.2017 1:00   The map service displays a distribution of species of community interest in equal area grid (EEA reference grid, 10 x 10 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled to year 2013. © NCA CR (AOPK ČR)

INSPIRE téma Parcely (CP)

6.11.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 06. 11. 2017 je to 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

6.11.2017 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 06. 11. 2017 pokrývá 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

6.11.2017 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 5,40 % území České republiky, což je 4 260,41km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Adresy (AD)

6.11.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,89%, t.j. 54989 adresních míst (k 06. 11. 2017), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

6.11.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,75%, t.j. 74005 budov (k 06. 11. 2017), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka - měsíční aktualizace

6.11.2017 1:00   Poskytovaná data BPEJ jsou aktualizovaná jedenkrát měsíčně a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

6.11.2017 1:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 06. 11. 2017 je to 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

6.11.2017 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 06. 11. 2017 je to 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Seismokarotáž

2.11.2017 1:00   Databáze obsahuje informace o seismokarotážních měřeních na vrtech z let 1968-1994, odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Geofyzikální metody - kódy

2.11.2017 1:00   Databáze obsahuje kódovník geofyzikálních metod.

INSPIRE téma Adresy (AD)

30.10.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,90%, t.j. 55143 adresních míst (k 30. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

30.10.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,76%, t.j. 74295 budov (k 30. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

30.10.2017 1:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 30. 10. 2017 je to 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

30.10.2017 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 30. 10. 2017 pokrývá 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

30.10.2017 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 30. 10. 2017 je to 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

30.10.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 30. 10. 2017 je to 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

30.10.2017 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 5,60 % území České republiky, což je 4 413,67km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Vertikální elektrické sondy (VES)

30.10.2017 1:00   WMS služba znázorňuje lokalizace měřících stanovišť vertikálního elektrického sondování (VES) v ČR od roku 1957. WMS je ve stádiu tvorby - bude veřejná.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

27.10.2017 2:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 23. 10. 2017 je to 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

27.10.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,77%, t.j. 74681 budov (k 23. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Adresy (AD)

27.10.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,90%, t.j. 55241 adresních míst (k 23. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

27.10.2017 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 5,71 % území České republiky, což je 4 501,46km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

27.10.2017 2:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 23. 10. 2017 je to 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

27.10.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 23. 10. 2017 je to 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

27.10.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 23. 10. 2017 pokrývá 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012

26.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006

26.10.2017 2:00   Koordinace rozvoje území rozvojových zón letiště Brno-Tuřany a Šlapanické terasy a navazující rozvojové zóny tzv. Brněnského podnikatelského parku na Černovické terase v Brně.

Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK, 2003

26.10.2017 2:00   Analýza a vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES vycházející z platných územně plánovacích dokumentací a z Územně technického podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Řešení vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES novým jednotným vymezením.

Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK, 2001

26.10.2017 2:00   Prověření průchodnosti rychlostní silnice s označením R43 územím mezi Svitávkou a Velkými Opatovicemi jako propojení paralelně vedených tahů dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec Králové – Olomouc.

Studie jihovýchodní tangenty města Brna, 2001

26.10.2017 2:00   Prověření možnosti vedení Jihovýchodní tangenty v nové trase (Modřice) – D2 – jižně Chrlic – Kobylnice – D1 u Holubic jako komunikace rychlostního charakteru s mimoúrovňovými křižovatkami v parametrech odpovídajících rychlostním silnicím (případně dálnicím), které mohou být realizovány podle aktuálních dopravních potřeb i finančních možností po účelných provozuschopných částech a po polovinách profilu.

Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, 2005

26.10.2017 2:00   Prověření reálnosti vedení trasy rychlostní silnice R43 mezi Troubskem a Kuřimí západně od Brna Boskovickou brázdou pro převedení tranzitu ve dvou variantách.

Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna, 2008

26.10.2017 2:00   Prověření potenciálu využití území ve variantách ve vazbě na varianty tras silniční dopravy nadmístního významu, které převádějí tranzitní silniční dopravu v prostoru jižně od dálnice D1 a západně od dálnice D2. Doporučení dopravní varianty, která umožňuje nejvýhodnější rozvoj územního potenciálu všech dotčených obcí a zároveň nejvýhodnější převedení tranzitní silniční dopravy územím jižně od Brna.

Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007

26.10.2017 2:00   Zkoordinování záměrů a požadavků v území v katastrálním území obce Lhoty Rapotiny a části katastrálního území Boskovic. Prověření možnost realizace Boskovické spojky s napojením na stávající trať železničního koridoru Česká Třebová - Brno s uvažovaným výhledem zvýšení traťové rychlosti a v souvislosti návrhem přeložky silnice II/374.

Urbanistická studie Lednicko-valtický areál, 2005

26.10.2017 2:00   Posouzení ekologické únosnosti rozvojových záměrů ze schválených ÚPD obcí LVA ve znění doplňků a změn, rozbor krajinného rázu, dopřesnění nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES a posouzení zastavitelnosti území a podmínek pro zástavbu.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres II.4

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.4 - výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres I.3

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - I.3 - výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, 2012

25.10.2017 2:00   Návrh, prověření a posouzení vedení silnice II/416 krajského významu v úseku Žatčany – Slavkov u Brna ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014

25.10.2017 2:00   Vyhledání a návrh trasy silnice R43 v úseku Svitávka – Chrudichromy – Sudice ve variantním řešení vůči trase této silnice navržené v „Technické studii silnice R43 Svitávka – hranice kraje, autor HBH Projekt, 2005 a vymezení koridorů pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje, 2010

25.10.2017 2:00   Vymezení oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny, včetně popisu jejich základních charakteristik, stanovení cílových charakteristik pro jednotlivé typy oblastí a požadavků na využití krajiny v souladu s Evropskou úmluvou o krajině.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres I.4

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - I.4 - výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013

25.10.2017 2:00   Zpracování a prověření technického řešení severních variant Křenovické spojky na základě ideových návrhů obce Křenovice, prověření sledované jižní varianty Křenovické spojky z hlediska později vymezených záplavových území, a porovnání variant navzájem.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres II.1

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.1 - výkres širších vztahů
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 31 | »
© geoinformacia.sk CMS Toolkit