http://www.intersucho.cz/sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.​​

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

dalsi_zdroje.jpg

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Klady listů starých rukopisných geologických map 1 : 28 800 a 1 : 144 000

18.4.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba, která zpřístupňuje klady listů starých rukopisných geologických map v měřítku 1 : 28 800 a 1 : 144 000 z území ČR.

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000

17.4.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění Geologických map Království českého v měřítku 1 : 144 000 z území Čech (tzv. Haidingerových map).

intenzita dopravy 2016

16.4.2018 2:00   výsledky celostátního sčítání dopravy 2016 na silniční a dálniční síti ČR (dálnice, silnice I.-III.tříd)

Geofyzikální prozkoumanost

13.4.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.

Vertikální elektrické sondy (VES)

13.4.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje lokalizace měřících stanovišť vertikálního elektrického sondování (VES) v ČR od roku 1957.

Bilance množství a jakosti vody

13.4.2018 2:00   Pro zpracování bilance množství vody (zákon 254/2001 Sb. a vyhláška 431/3001 Sb.) je vymezeno 74 bilančních povodí a 10 bilančních oblastí. Výstupy bilance množství obsahují v měsíčním kroku v těchto povodích a oblastech údaje o atmosférických srážkách, celkovém odtoku, základním odtoku, zásobách vody ve sněhové pokrývce, změnách zásob podzemní vody a přirozených průtocích ve vybraných vodoměrných stanicích. Pro zpracování bilance jakosti povrchových vod bylo v roce 2016 použito 199 profilů shodných s předchozími roky. Provádí se dva typy hodnocení. Výstupy jsou mapy jakosti povrchových vod pro vybrané ukazatele a výsledky výpočtu látkového odnosu zvolených látek ve vybraných profilech.Pro zpracování bilance jakosti podzemních vod bylo v roce 2016 použito celkem 675 objektů - 184 pramenů, 223 mělkých a 268 hlubokých vrtů a 1348 vzorků v jarním a podzimním monitoringu. Výstupy jsou sestava ukazatelů jakosti vody porovnaných s referenčními hodnotami a mapy jakosti podzemních vod v přírodním prostředí.V této zprávě se kromě výsledků bilance množství a jakosti vod za rok 2016 nachází ještě zhodnocení výsledků za období 2014 až 2016.Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance, kterou zajišťují příslušní správci povodí.

Seismické profily

13.4.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických profilech z let 1966-1994, odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

INSPIRE Distribution of natural habitat types of community interest test1

11.4.2018 2:00   Distribution of natural habitat types of community interest (habitats) is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Lokální seismická síť MONET

10.4.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic lokální seismické sítě MONET.

Lokální seismická síť MONET - ÚFZ

10.4.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic lokální seismické sítě MONET - stanice provozované Ústavem fyziky Země PřF Masarykovy univerzity.

Bulletiny seismických jevů širokopásmových stanic ÚFZ

10.4.2018 2:00   Měsíční soubory čtení časů příchodu seismických jevů z celého světa ze stanic JAVC (od r. 1997), KRUC (od r. 1997), MORC (od r. 1995) a VRAC (od r. 1993), provozovaných Ústavem fyziky Země PřF Masarykovy univerzity Brno.

INSPIRE Distribution of natural habitat types of community interest 1 test

10.4.2018 2:00   Distribution of natural habitat types of community interest (habitats) is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Česká regionální seismická síť - GFÚ

9.4.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě - stanice provozované Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. Praha

Lokální seismická síť REYKJANET

9.4.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic lokální seismické sítě REYKJANET v jihozápadním výběžku Islandu. Lokální síť REYKJANET se skládá ze 15 stanic. Na provozu stanic se podílí Geofyzikální ústav AV ČR Praha a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha. Stanice registrují lokálně, data jsou stahována několikrát za rok při údržbě.

Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy

9.4.2018 2:00   Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy 2012 (aktualizace 2017)

r16_stanice_IM_CHMU (WFS)

9.4.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu sítě imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2016.

r16_imise1km_CHMU (WFS)

9.4.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu imisních charakteristik v gridu 1x1 km.

r15_emise5km_CHMU (WFS)

9.4.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu celkových emisí znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2015.

ČHMÚ ovzduší - Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2015

6.4.2018 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2015 v t/rok.

ČHMÚ ovzduší - Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2016

6.4.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvu se síťí imisních měřicích stanic a měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2016.

ČHMÚ ovzduší - Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2016

6.4.2018 2:00   Kompozice obsahuje Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2016.

Síť objektů sledování vydatností podzemních vod (WFS)

5.4.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a umístění pramenů se sledováním vydatností.

Síť objektů sledování jakosti podzemních vod (WFS)

5.4.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu umístění vrtů a pramenů.

Síť profilů sledování jakosti povrchových vod (WFS)

5.4.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice).

Síť stanic povrchových vod - průtoky (WFS)

5.4.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu umístění vodoměrných stanic.

INSPIRE stahovací služba - Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2015

4.4.2018 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2015Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2015Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2015Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2015Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2015

Modelová pole koncentrací

4.4.2018 2:00   Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: březen 2017 Prezentovaný stav: 2015

INSPIRE stahovací služba - Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2016

4.4.2018 2:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Emise z dopravy

4.4.2018 2:00   Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) Emise vypočteny v rámci aktualizace Modelování kvality ovzduší. Využity podklady TSK (intenzita dopravy) a IPR (geografické podklady). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: březen 2017 Prezentovaný stav: 2015

INSPIRE stahovací služba - ISKO - databáze chemického složení srážek

4.4.2018 2:00   V roce 2016 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší ISKO dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem ze 45 lokalit (18 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 6 HBÚ AV ČR). Dále byla také dodána data z 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/16groc/gr16cz/tab/tabIX4_CZ.html.

Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

4.4.2018 2:00   Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných polutantů (PM10, PM2.5, NO2, benzen, arsen, Benzo(a)pyren, SO2, olovo, nikl, kadmium) v síti 1x1 km pro období 2012-2016, 2011 - 2015. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav

r16_stanice_IM_CHMU

4.4.2018 2:00   Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2016.

Prohlížecí služba WMS - ZM 100

4.4.2018 2:00   Prohlížecí služba WMS-ZM100 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základní mapy ČR 1:100 000. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

r16_imise1km_CHMU

4.4.2018 2:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR

4.4.2018 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

ISKO - databáze chemického složení srážek

4.4.2018 2:00   V roce 2016 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší ISKO dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem ze 45 lokalit (18 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 6 HBÚ AV ČR). Dále byla také dodána data z 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/16groc/gr16cz/tab/tabIX4_CZ.html.

Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR

4.4.2018 2:00   Prohlížecí služba WMTS-ZM je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba poskytuje data ve více souřadnicových systémech (definovaných v capabilities služby), měřítková řada použitá pro jednotlivé úrovně dlaždic (rovněž definovaná v capabilities) je kompatibilní s dlaždicovými službami Národního geoportálu INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.

r15_emise5km_CHMU

4.4.2018 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2015:Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2015Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2015Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2015Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2015

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR (Web Mercator)

4.4.2018 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR (Web Mercator) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

INSPIRE stahovací služba - Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2016

4.4.2018 2:00   Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2016.

Imise v referenčních bodech

4.4.2018 2:00   Služba obsahuje hlavní výstup projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší hl. m. Prahy. Zobrazuje modelově vypočtené hodnoty koncentrací (vztažené k existujícím limitům znečištění ovzduší) sledovaných škodlivin (PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, benzen, B[a]P, O3) a podíly jednotlivých skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích těchto škodlivin v síti 8 647-mi referenčních bodů (síť s krokem 300 x 250m). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o.Poslední aktualizace: březen 2017 Prezentovaný stav: 2015

Lokální seismická síť WEBNET

28.3.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic lokální seismické sítě WEBNET v západních Čechách. Lokální síť WEBNET se skládá ze 23 stanic. Na provozu stanic se podílí Geofyzikální ústav AV ČR Praha a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha.

Záplavová území

28.3.2018 2:00   Záplavová území - Q100, Q20, Q5, aktivní zóny, hlásné profily, Pravidelně aktualizované v případě změn - nabytí právní moci opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Poslední aktualizace 1/2018.

Síť objektů sledování hladin podzemních vod (WFS)

27.3.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

27.3.2018 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 26. 03. 2018 pokrývá 95,78% území České republiky, t.j. 75 536,14km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Budovy (BU)

27.3.2018 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,65%, t.j. 69983 budov (k 26. 03. 2018), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Adresy (AD)

27.3.2018 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,79%, t.j. 52130 adresních míst (k 26. 03. 2018), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE Distribution of natural habitat types of community interest 1

27.3.2018 2:00   Distribution of natural habitat types of community interest (habitats) is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Stahovací služba Atom pro speciální stavová data RUIAN - číselníky - VFR

27.3.2018 2:00   Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Stavový soubor s číselníky se generuje vždy aktuální k třetímu dni v měsíci a skládá se z elementů: Kod, Nazev, Zkratka, Popis, ZacatekPlatnosti, KonecPlatnosti. Obsahem souboru je číselník typů prvků, územních prvků a územně evidenčních jednotek a dále číselníky používané pro zápis údajů u některých prvků: stavební objekt (druhy konstrukcí, připojení ke kanalizaci, připojení k rozvodu plynu, připojení k vodovodu, vybavení, výtahem, způsoby vytápění, způsoby využití, typy), ZSJ (charaktery ZSJ), obec (statusy), MOMC (rozsahy členění na MOMC, typy členění na MOMC), parcela (BPEJ, druhy číslování, druhy pozemku, způsoby využití pozemku, typ ochrany pozemku, způsob ochrany pozemku) a adresní místo (adresní pošty).

Lokální seismická síť WEBNET

27.3.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic lokální seismické sítě WEBNET v západních Čechách. Lokální síť WEBNET se skládá ze 23 stanic. Na provozu stanis se podílí Geofyzikální ústav AV ČR Praha a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

27.3.2018 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,88 % území České republiky, což je 3 056,99km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Česká regionální seismická síť

27.3.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě: Tato síť se skládá z dvaceti širokopásmových seismických observatoří, které jsou umístěny na území České republiky. Seismické stanice provozují tyto geovědní instituce: Geofyzikální ústav AV ČR. (10 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. (3 stanice), Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity Brno (4 stanice), Ústav Geoniky AV ČR Ostrava (1 stanice), Výzkumný ústav goegrafie, topografie a kartografie Zdiby (1 stanice), Umiverzita Karlova v Praze (1 stanice)

Seismické profily

27.3.2018 2:00   Databáze obsahuje informace o seismických profilech odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu. Reflexně seismické profily, registrované digitálně jsou uloženy ve formátu SEGY. Databáze obsahuje cca tisíc těchto profilů. Informace o refrakčních profilech, profilech hlubinné seismické sondáže (HSS) a reflexně sesimických profilech registrovaných analogově jsou dostupné v posudcích archivu ČGS (ASGII).

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

27.3.2018 2:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 03. 2018 je to 95,78% území České republiky, t.j. 75 536,14km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Speciální datová sada RÚIAN s číselníky ve formátu VFR

27.3.2018 2:00   Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), ve kterém jsou zapsána jazykem XML a odpovídají formátu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Stavový soubor s číselníky se generuje vždy aktuální k třetímu dni v měsíci a skládá se z elementů: Kod, Nazev, Zkratka, Popis, ZacatekPlatnosti, KonecPlatnosti. Obsahem souboru je číselník typů prvků, územních prvků a územně evidenčních jednotek a dále číselníky používané pro zápis údajů u některých prvků: stavební objekt (druhy konstrukcí, připojení ke kanalizaci, připojení k rozvodu plynu, připojení k vodovodu, vybavení, výtahem, způsoby vytápění, způsoby využití, typy), ZSJ (charaktery ZSJ), obec (statusy), MOMC (rozsahy členění na MOMC, typy členění na MOMC), parcela (BPEJ, druhy číslování, druhy pozemku, způsoby využití pozemku, typ ochrany pozemku, způsob ochrany pozemku) a adresní místo (adresní pošty).

INSPIRE téma Parcely (CP)

27.3.2018 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 26. 03. 2018 je to 95,78% území České republiky, t.j. 75 536,14km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

27.3.2018 2:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 03. 2018 je to 95,78% území České republiky, t.j. 75 536,14km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

Digitální model terénu

26.3.2018 2:00   Digitální model terénu, Zlínský kraj, grid 10 m, výšková přesnost v rovinách 1-3 m, v členitém terénu 5-7 m, 2005

Hydrogeologické rajony

26.3.2018 2:00   WMS služba zobrazuje hydrogeologickou rajonizaci v České republice navazující na dřívější verze 1965, 1973, 1986. Představuje aktualizaci poslední z nich, odpovídající současným poznatkům, technologiím reprodukce a nárokům informačních systémů veřejné správy. Zároveň sbližuje hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod, jejichž vymezení požaduje Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES).

WMS INSPIRE Protected sites

23.3.2018 1:00   This view service shows spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2018

NSPIRE stahovací služba - síť profilů sledování jakosti povrchových vod

22.3.2018 1:00   Vrstva umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice): sedimentů, plavenin, bioty - biofilmu, bentických organismů, ryb a denní odběry vzorků pro stanovení množství plavenin. Jedná se o předpřipravená data.

Síť profilů sledování jakosti povrchových vod

22.3.2018 1:00   Vrstva umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice): sedimentů, plavenin, bioty - biofilmu, bentických organismů, ryb a denní odběry vzorků pro stanovení množství plavenin.

ATOM INSPIRE Protected sites

22.3.2018 1:00   The download service provides spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2018

INSPIRE Protected sites

22.3.2018 1:00   This data set contains spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the data set consists of Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2018

Síť objektů sledování hladin podzemních vod (WFS)

21.3.2018 1:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní.

Česká regionální seismická síť - UGN

20.3.2018 1:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě - stanice provozované Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i.

Lokální seismická síť MONET - UGN

20.3.2018 1:00   Seismické digitální záznamy stanic lokální seismické sítě MONET - stanice provozované Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i.

Ochranná pásma MZCHÚ ze zákona

20.3.2018 1:00   Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ze zákona; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2018

Česká regionální seismická síť

20.3.2018 1:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě

Maloplošná zvláště chráněná území

19.3.2018 1:00   Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2018

Sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod (WFS)

15.3.2018 1:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy se sítěmi stanic pro sledování povrchových a podzemních vod:1) síť stanic povrchových vod - průtoky,2) síť profilů sledování jakosti povrchových vod,3) síť objektů sledování podzemních vod - vrty,4) síť objektů sledování vydatnosti podzemních vod - prameny,5) síť objektů sledování jakosti podzemních vod.

Hydrogeologické rajony cenomanu

14.3.2018 1:00   Vrstva hydrogeologických rajonů, tzv. vrstva bazálního křídového kolektoru v oblasti Pojizeří, povodí Ploučnice a pravostranných přítoků Labe (rajony 4710, 4720, 4730).

Kvartérní hydrogeologické rajony

14.3.2018 1:00   Vrstva hydrogeologických rajonů, tzv.svrchní vrstva zahrnující oblast kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentů (označení 1xxx) a jizerský coniak (rajon 4420).

Digitální model terénu

14.3.2018 1:00   Digitální model terénu - WMS a INSPIRE prohlížecí službaDTM pro ortofoto 2005

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Středočeský

9.3.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Středočeský

Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze 1: 100 000

8.3.2018 1:00   Aplikace představuje geologickou mapu území Lužických hor, Jizerských hor a Krkonoš v měřítku 1:100 000 (Eds: O. Krentz, W. Kozdrój and M. Opletal, 2000), na níž jsou znázorněny prekambrické, paleozoické a mezozoické horniny a terciérní vulkanity severního okraje Českého masivu, zasahující do oblasti Německa, Polska a České republiky. CD-ROM představuje důležitý doplněk k již vytištěné mapě a umožňuje interaktivní práci s mapami pomocí nástrojů GIS. Zúčastněné instituce: geologické služby Polska, České republiky a Saska. Aplikace pracuje se statickými daty a je k dispozici pouze na CD-ROM (e-shop).

Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze 1: 100 000

8.3.2018 1:00   Geologická mapa území Lužických hor, Jizerských hor a Krkonoš v měřítku 1:100 000 (Eds: O. Krentz, W. Kozdrój and M. Opletal, 2000) znázorněňuje prekambrické, paleozoické a mezozoické horniny a terciérní vulkanity severního okraje Českého masivu, zasahující do oblasti Německa, Polska a České republiky. Na tvorbě spolupracovali geologické služby Polska, České republiky a Saska.

CzechInvest - Veřejné brownfieldy

2.3.2018 1:00   Vrstva brownfieldů z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.

Databáze kritické infrastruktury

1.3.2018 1:00   Mapová služba zobrazující bodové subjetky/objekty kritické infrastruktury.

Databáze kritické infrastruktury - editace

1.3.2018 1:00   Feature služba zobrazující bodové subjetky/objekty kritické infrastruktury s možností editace.

Sítě TI z dat ÚAP

1.3.2018 1:00   Kompozice zobrazuje data elektroenergetiky, zásobování plynem, zásobování teplem, spojů-telekomunikací, zásobování vodou, čištění odpadních vod a produktovodů

Lokality výskytu národně významných druhů

27.2.2018 1:00   Lokality národně významných druhů převzaté z monitoringu ohrožených druhů, zajišťovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2016

Brownfieldy

26.2.2018 1:00   Brownfieldy z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.

Konsolidovaná vrstva ekosystémů

22.2.2018 1:00   Krajinný pokryv dělící území ČR do 41 kategorií (blíže v: HÖNIGOVÁ, I.; CHOBOT, K. (2014). Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochrana přírody. 69, 4, s. 27-30. ISSN 210-258X.). Sestaveno ve spolupráci s CzechGlobe, Centrem výzkumu globální změny AV ČR, za podpory grantového projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR poskytnutého TAČR“. © CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012).

Aktualizace základního mapování biotopů

22.2.2018 1:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) ve dvanáctiletém cyklu; zahájení aktualizace v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2017

Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy

21.2.2018 1:00   plán rozvoje cyklistické dopravy v Praze - hlavní a páteřní trasy

INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Zeměpisná jména (GN)

20.2.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Zeměpisná jména (GN) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Zeměpisná jména. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)

20.2.2018 1:00   Data INSPIRE tématu Zeměpisná jména jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Tato datová sada geografických jmen České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou (bodovou) složkou s atributy, které obsahují další informace o jménech. Základem datové sady je databáze geografických jmen České republiky Geonames, ke které jsou doplněna jména objektů, které jsou obsažena v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®), ale nejsou součástí Geonames (jména ulic a náměstí, dopravních uzlů a chráněných území). Atributy jsou vyplněny na základě obsahu zdrojových databází, případně konstantně na základě vlastností zdrojových databází (např. všechna jména jsou endonyma v češtině, jména přebíraná z Geonames jsou standardizovaná, jména ulic jsou oficiální apod.)

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis

20.2.2018 1:00   Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 119 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.

Nálezová data

19.2.2018 1:00   Data o výskytu (pozováních, nálezech) druh živočichů, rostlin, hub a dalších organismů. Data jsou georeferencována. Původcem dat je jednak AOPK ČR (jsou výsledkem jejích současných i historických průzkumných aktivit), jednak široká množina dalších subjektů (včetně akademické sféry a široké veřejnosti). Databáze zahrnuje jak původní primární data, tak i sekundárně kompilované údaje (publikace, sbírky, výzkumné zprávy). Kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR

Metadata - datova sada: Ryby

16.2.2018 1:00   Měření - ryby

Monitorování radiační situace-Trasy MS

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: SVZ

16.2.2018 1:00   Síť včasného zjištění (SVZ) -data

Metadata - datova sada: Aerosoly

16.2.2018 1:00   Ovzduší: měření aktivity aerosolů

Monitorování radiační situace-Mléko

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Lesní plody

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-SVZ

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: TLD

16.2.2018 1:00   Měření integrální (TLD/ELD)

Metadata - datova sada: voda pitna

16.2.2018 1:00   Měření - pitná voda

Monitorování radiační situace-Houby

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-TLD

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Povrchová voda

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Houby

16.2.2018 1:00   Měření - houby

Metadata - datova sada: voda povrchova

16.2.2018 1:00   Měření - povrchová voda

Metadata - datova sada: Krmiva

16.2.2018 1:00   Měření - krmiva

Metadata - datova sada: Brambory

16.2.2018 1:00   Měření - brambory

Monitorování radiační situace-Spady

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Brambory

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Maso

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Lesni plody

16.2.2018 1:00   Měření - lesní plody

Metadata - datova sada: Spady

16.2.2018 1:00   Ovzduší: měření aktivity spadů

Monitorování radiační situace-Aerosoly

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Mléko

16.2.2018 1:00   Měření - mléko

Monitorování radiační situace-Ryby

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Krmiva

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: trasy mobilních skupin

16.2.2018 1:00   Pozemní monitorování

Monitorování radiační situace-Pitná voda

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Maso

16.2.2018 1:00   Měření - maso

Národní databáze brownfieldů

15.2.2018 1:00   Vrstva brownfieldů z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 32 | »
© geoinformacia.sk CMS Toolkit